Dodano: 05.11.2012

Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczyna realizację projektu “Euro-aktywni na Podlasiu”, finansowanego z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przedsięwzięcie zostało przygotowane w odpowiedzi na problemem niskiej aktywność obywatelskiej młodzieży. Celem projektu jest aktywizacja społeczna uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Grupę docelową stanowi 20 nauczycieli i 100 uczniów zrzeszonych w 20 Szkolnych Klubach Europejskich, z czego przynajmniej 10 Klubów uczestniczących w działaniach pochodzić będzie ze szkół z terenów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. Swoim oddziaływaniem projekt obejmie wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne w woj. podlaskim oraz organizacje pozarządowe, z których 10 weźmie udział w działaniach projektu.

Działania projektu obejmują:

1.         Badanie profilu SKE w województwie podlaskim

2.         Rekrutacja

3.         Kongres Szkolnych Klubów Europejskich

4.         Sesja Młodzieżowego Parlamentu

5.         Publikacja „Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego”

6.         Strona internetowa Szkolnych Klubów Europejskich

7.         Upowszechnienie rezultatów projektu

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz promowanie jego roli, jako ważnego uczestnika procesu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych na obszarze naszego kraju, a także różnic pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej.

Projekt jest nastawionych przede wszystkim na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej kraju.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzmocnienia potencjału instytucjonalnego organizacji i do uzyskania znaczącej pozycji we współtworzeniu społeczności lokalnej.