Z dniem 1 marca 2013 r. Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczyna realizację projektu pt. „Akademia Kreatywnych Liderów – pobyty edukacyjne dla młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji (Obwód Kaliningradzki)”, który  jest odpowiedzią na problem znikomego udziału młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia w generowaniu i realizacji działań, które służyłyby tak środowisku polonijnemu, jak i Polakom w kraju.

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest zaktywizowanie 28 studentów pochodzenia polskiego z Białorusi, Litwy, Rosji oraz Ukrainy i uczynienie z nich aktywnych, świadomych członków polskiej diaspory, którzy swoją postawą oraz działaniem wspierać będą tak środowiska polonijne, jak i Polskę i Polaków w kraju.

Cele szczegółowe:

1.            Wzmocnienie stopnia identyfikacji z polskością wśród 28 uczestników poprzez podwyższenie poziomu znajomości języka polskiego oraz poszerzenie wiedzy o współczesnej Polsce.

2.            Rozwój kompetencji liderskich i kreatywności u 28 uczestników poprzez udział w wykładach, wizytach i warsztatach.

3.            Wzmocnienie u 28 uczestników intensywności kontaktu z Polską poprzez integrację z polskimi rówieśnikami i nawiązanie kontaktu z organizacjami pozarządowymi oraz reprezentantami: jednostek samorządu terytorialnego, władz samorządowych, środowisk akademickich i biznesu.

Udział w przedsięwzięciu weźmie 28 osobowa grupa młodzieży studenckiej pochodzenia polskiego w wieku 18-25 lat, zamieszkująca na Białorusi (8), Litwie (6), Ukrainie (6) i w Rosji, na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego (8). Będą to osoby wyróżniające się aktywnością w swoich lokalnych środowiskach, działających nie tylko w organizacjach polonijnych, ale przede wszystkim w podmiotach i grupach zrzeszających obywateli tamtejszych państw, np. regionalne organizacje pozarządowe, samorządy studenckie itp. Wyżej wymienieni zostaną podzieleni na dwie, czternastoosobowe grupy studyjne: pierwsza weźmie udział w wizycie we wrześniu 2013 r., druga – w październiku 2013 roku. Liczba członków każdej z grup studyjnych to 14 osób.

W ramach przedsięwzięcia zakłada się realizację pobytu edukacyjnego w formie wizyt studyjnych w Białymstoku. Program wizyty przewiduje zapoznanie uczestników ze współczesną Polską i pracą lokalnych liderów działających w następujących obszarach tematycznych: media, społeczność akademicka, trzeci sektor, władze samorządowe i administracja. Spotkania będę uzupełnione o warsztaty i praktyczne zajęcia w grupach, które mają umożliwić: poszerzenie zdobytej wiedzy, przeanalizowanie uzyskanych informacji oraz dyskusję na temat metod i możliwości zbudowania płaszczyzny do rozwoju współprac między uczestnikami i ich środowiskami a podmiotami z Polski.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”