Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu rozpoczyna realizację nowych działań wspierających studentów ze wschodu (Białoruś, Ukraina, Rosja) studiujących na białostockich uczelniach wyższych.
Белостокский Центр Поддержки Студентов с Востока начинает новые проекты, которые помогут студентам с востока (Беларусь, Украина, Россия) реализовать свой потенциал.

W roku akademickim 2015/2016 Centrum oferuje następujące wsparcie:
В 2015/2016 учебном году Центр предлагает Вам:

a) bezpłatne kursy języka polskiego;
a) бесплатные курсы польского языка;
b) bezpłatne doradztwo zawodowe;
b) бесплатная профессиональная консультация;
c) bezpłatne szkolenia ułatwiające wejście na polski rynek pracy.
c) бесплатные курсы, которые помогут войти на польский рынок труда.

W celu wzięcia udziału w bezpłatnych kursach języka polskiego należy zapoznać się z regulaminem poniżej oraz przesłać mailowo (bądź dostarczyć osobiście do biura Centrum) wypełniony formularz zgłoszeniowy:
Чтобы принять участие в бесплатных курсах польского языка, следует ознакомиться с правилами и выслать на электронный адрес заполненную анкету (либо принести в офис Центра):

Regulamin rekrutacji uczestników na kurs języka polskiego
Анкета kurs języka polskiego

W celu wzięcia udziału w doradztwie zawodowym oraz bezpłatnych szkoleniach należy zapoznać się z regulaminem poniżej oraz przesłać mailowo (bądź dostarczyć osobiście do biura Centrum) wypełniony formularz zgłoszeniowy:
Чтобы принять участие в бесплатных профессиональных консультациях и бесплатных профессиональных курсах, следует ознакомиться с правилами и выслать на электронный адрес заполненную анкету (либо принести в офис Центра):

Regulamin rekrutacji uczestników na doradztwo i szkolenia zawodowe

Анкета для набора_Formularz rekrutacyjny – szkolenia zawodowe

Zgłoszenia przyjmujemy do końca października 2015 roku na adres mail: ewelina.docnik@onw.org.pl bądź w siedzibie Centrum przy ulicy Pogodna 65 lok. 15.

Заявки принимаются до конца октября 2015 года на адрес электронной почты: ewelina.docnik@onw.org.pl либо по адресу ul. Pogodna 65 lok. 15 в офисе Центра.

Поддержка предоставляется в рамках двух проектов:
a) „Kierunek adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej”
b) „Krok do kariery – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych nie będących obywatelami UE w wejściu na rynek pracy”
Программа финансируется совместно с бюджетом страны и Национальным Фондом Убежища, Миграции и Интеграции