Fundacja OKNO NA WSCHÓD po raz kolejny organizuje wolontariat dla studentów ze wschodu w organizacjach pozarządowych z Białegostoku, w ramach projektu „Kierunek Adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej”

Fundacja poszukuje 7 organizacji pozarządowych, chcących gościć wolontariusza – studenta jednej z białostockich uczelni pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy, podczas 4 miesięcznego wolontariatu (1 wolontariusz w 1 organizacji).

Poszukujemy również samych wolontariuszy!  Wolontariusz powinien być studentem jednej z białostockich uczelni wyższych pochodzącym z Białorusi, Rosji bądź Ukrainy.

Wolontariat trwać będzie 4 miesiące – około 6 godzin tygodniowo – łącznie 90 godzin (aby umożliwić studentom godzenie edukacji z aktywnością społeczną). Wolontariusze powinni być aktywni, zaangażowani w życie społeczne, akademickie i kulturowe. Powinna ich cechować chęć rozwijania się, zdobywania nowych doświadczeń, wykazywać własną inicjatywę i chęć działania.

Dla organizacji dodatkowym atutem każdego z wolontariuszy będzie doskonała znajomość języka rosyjskiego, co może wesprzeć organizacje w kontaktach ze wschodnimi sąsiadami. Długoterminowe zaangażowanie studentów w działalność III sektora umożliwi im zastosowanie w praktyce i utrwalenie języka polskiego oraz umożliwi zdobywanie nowych doświadczeń poprzez edukację nieformalną. Włączenie zagranicznych studentów w inicjatywy służące społecznościom lokalnym służyć będzie promocji wśród białostoczan pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich. Studenci podczas wolontariatu powinni być zaangażowani w konkretne zadania wynikające z działań organizacji.

Zgłoszenia prosimy kierować na: ewelina.docnik@onw.org.pl

Formularz zgłoszeniowy – wolontariusz

Formularz zgłoszeniowy NGO

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc pod ww. adres e-mail, w biurze Fundacji OKNO NA WSCHÓD (ul. Sienkiewicza 86, lok. 16, Białystok) oraz pod numerem telefonu: 85 661 09 33

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji  i Integracji oraz budżetu państwa.