Dodano: 21.10.2016

OGŁOSZENIE nr 1/10/FAMI/2016
o możliwości składania ofert

 

Termin składania ofert

do dnia 04-11-2016

Nazwa zamawiającego

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym umieszczonym poniżej jako załącznik do ogłoszenia oraz złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 a (dot. osób fizycznych) lub 1 b (dot. podmiotów gospodarczych) do niniejszego Zapytania w terminie do 4 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku), drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście lub e-mailem. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Sienkiewicza 86/16
15-005 Białystok

z dopiskiem „Kurs języka polskiego”.
Złożona oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez Oferenta.
Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, należy ją wysłać na adres e-mail:
fundacja@onw.org.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Łukasz Pogorzelski
e-mail: lukasz.pogorzelski@onw.org.pl
tel. 706 777 847

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie zajęć języka polskiego dla dwóch 15-osobowych grup – uczestniczek i uczestników projektu „Kierunek adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw niebędących państwami członkowskimi UE”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Uczestnikami kursu będą studenci białostockich uczelni, którzy przyjechali do Białegostoku na studia ze Wschodu (Białoruś, Ukraina, Rosja oraz inne kraje nienależące do UE).

Numer projektu

86/2-2015/FAMI

Kategoria/podkategoria ogłoszenia
Usługi/ Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Białystok
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Cel zajęć: Podwyższenie kwalifikacji językowych w zakresie znajomości języka polskiego u 30 uczestników kursu.
Przedmiot zamówienia
Czas trwania i forma przeprowadzenia zajęć:
W projekcie przewidziano: łącznie 220 godzin zajęć z języka polskiego dla 30 studentów (2 grup x 15 os. x 110h/1 grupa)

Czas realizacji zajęć: listopad 2016 r. – maj 2017 r.
Zamawiający wybierze jednego wykonawcę.
Rodzaj zajęć: z języka polskiego dla obcokrajowców
Zakres zajęć: A2 oraz B2

Kod CPV/nazwa kodu
80000000-4/Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Załączniki

Zapytanie ofertowe

Kompletna oferta powinna zawierać:

a) W przypadku osób fizycznych
1. Cenę usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem – Załacznik nr 1 a
2. Wykaz prowadzonych zajęć – Załacznik nr 2 a
3. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym – Załacznik nr 3 a
4. Kopie referencji potwierdzających doświadczenie oferenta

b) W przypadku podmiotów gospodarczych
1. Cenę usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem – Załacznik nr 1 b
2. Wykaz prowadzonych zajęć – Załacznik nr 2 b
3. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym – Załacznik nr 3 b
4. Oświadczenie o uprawnieniach – Załacznik nr 4
5. Wykaz osób – Załacznik nr 5
6. Oświadczenie trenera – Załacznik nr 6
7. Kopie referencji potwierdzających doświadczenie oferenta oraz trenerów

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a) OSOBY FIZYCZNE – warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:

a. posiada wykształcenie wyższe powiązane z językiem polskim oraz przygotowanie pedagogiczne,
b. wykaże min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców,
c. wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z języka polskiego w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie), że przeprowadził min. 40 h usług polegających na przeprowadzeniu zajęć z obcokrajowcami wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie – weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 a do niniejszego zapytania oraz dowodów (np. referencje, zaświadczenia od pracodawcy, świadectwa pracy).

b) PODMIOTY GOSPODARCZE –warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a. przedłoży listę osób, które będą prowadziły zajęcia w projekcie, wraz z CV oraz pisemną deklaracją gotowości tej osoby do prowadzenia zajęć w w/w projekcie.
b. osoby w/w będą posiadały wykształcenie wyższe,
c. oraz min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców, w tym doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 40 h zajęć/zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców objętej przedmiotem zamówienia.

Weryfikacja nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów – załącznik nr 1 b, załącznik nr 2 b, załącznik nr 5, załącznik nr 6 oraz na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
c)WARUNEK posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Warunek będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek. (dot. podmiotów gospodarczych)
d) WARUNEK sytuacji ekonomicznej i finansowej – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
Warunek będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek. (dot. podmiotów gospodarczych).
e) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Weryfikacja na podstawie załącznika nr 3 a (dot. osób fizycznych) i załącznika nr 3 b (dot. podmiotów gospodarczych)
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian w umowie:
a) zmniejszenie liczby uczestników zajęć, co może być spowodowane brakiem zgłoszeń w prowadzonym procesie rekrutacji, jak również przypadkami losowymi w szczególności choroby osoby, która zadeklarowała udział w kursie, jednak w przypadku osób zatwierdzonych do uczestnictwa, a nieobecnych Wykonawca nie ponosi strat wynikających z tej nieobecności,
b) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,
d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena – 60% punktacji (maksymalnie 60 punktów), obliczana według wzoru:
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 60 pkt., pozostałe według zależności. Cena = Cena
oferty najniższej/ Cena oferty rozpatrywanej x 60 punktów
2. Doświadczenie zawodowe oferenta – 40% punktacji (maksymalnie 40 punktów). Kryterium doświadczenie trenera zostanie obliczone na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
wykazu doświadczenia.
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć objętych przedmiotem zamówienia:
a) od 40 do 100 godzin – 10 pkt,
b) od 101 do 150 godzin – 20 pkt,
c) od 151 do 200 godzin – 30 pkt,
d) powyżej 200 godzin – 40 pkt.
Punty sumują się. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
WAŻNE! Przy wypełnianiu formularza oferty należy pamiętać, że:

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę
z niższą ceną.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Zamawiający (beneficjent)
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Sienkiewicza 86/16
15-005 Białystok
podlaskie , Białystok
Numer telefonu i fax
|+48| 85 661 09 33
NIP 542 31 08 836