Dodano: 02.11.2016

OGŁOSZENIE nr 2/FONW/2016

o możliwości składania ofert na konkurs otwarty pn.: Konstrukcja i oddziaływanie Karty Polaka na polski system prawny – stan de lege lata i sugestie de lege ferenda”.

 

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2016

Nazwa zamawiającego

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście lub e-mailem. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Sienkiewicza 86/16
15-005 Białystok

z dopiskiem: Konkurs otwarty pn.: „Konstrukcja i oddziaływanie Karty Polaka na polski system prawny – stan de lege lata i sugestie de lege ferenda”.
Złożona oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez Oferenta.
Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, należy ją wysłać na adres e-mail:
fundacja@onw.org.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Łukasz Pogorzelski
e-mail: lukasz.pogorzelski@onw.org.pl
tel. 706 777 847

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia konkursowego ma być analiza prawna (o objętości co najmniej 3 arkuszy wydawniczych) dotycząca oddziaływania stosowanej przez Rzeczpospolitą Polską Karty Polaka na polski system prawny wraz ze wskazaniem płaszczyzn potencjalnych zmian oraz zaprojektowaniem zmian stosownych aktów prawnych, w taki sposób, by sugerowane rozwiązania pozwoliły w większym stopniu wykorzystać instytucję Karty Polaka w procesie integracji Rodaków zza wschodniej granicy z Macierzą. Analizy obejmować mają także przystępne omówienie rozwiązań prawnych dotyczących odpowiednich kart narodowych stosowanych przez inne państwa Europy Środkowej wraz z sugestiami, co do ewentualnego wykorzystania tych rozwiązań przez Rzeczpospolitą Polską w przyszłości. W zakresie analizy należy zawrzeć również jednoznaczną ocenę legalności wydawania Karty Polaka w świetle prawa międzynarodowego oraz mechanizmów administracyjnych prawa konsularnego, jak także w konsekwencji zarzutów niektórych państw wobec Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście stosowanego mechanizmu oraz utrudnień czy represji stosowanych wobec Rodaków przyjmujących Karty. Cenne będą także odniesienia dotyczące wykorzystania i potencjalnego wykorzystania mechanizmów Karty Polaka w obrocie prawnym związanym z innymi dziedzinami prawo (prawo cywilne, prawo administracyjne).    

W przypadku wyboru oferty realizacja zamówienia powinna nastąpić w terminie najpóźniej do dnia 15 czerwca 2017 r.

Warunki udziału w postępowaniu
– do konkursu, jako kierownik grantu, przystąpić może samodzielny pracownik nauki, zatrudniony w jednostce naukowej (instytucie, katedrze, zakładzie), w której przedmiotem wykładowym jest przedmiot określany zazwyczaj jako „prawo dyplomatyczne i konsularne” i który uzyskał samodzielność naukową (stopień habilitacyjny) w „starym” trybie (kolokwium habilitacyjne) w dziedzinie nauk prawnych,

– do wniosku należy dołączyć:

  1. krótką (nie więcej niż 5 tysięcy znaków) analizę zagadnienia wraz ze wskazaniem podstawowych, zauważonych problemów badawczych,
  2. oświadczenie kierownika projektu o przynajmniej biernej znajomości jednego z języków państw, w których stosowane są rozwiązania w zakresie kart narodowych,
  3. oświadczenie, iż w jednostce naukowej zatrudniającej kierownika projektu przedmiot określany zazwyczaj jako „prawo dyplomatyczne i konsularne” jest przedmiotem wykładowym.
  4. odpis dyplomu habilitacyjnego;
  5. wykaz wszystkich prac naukowych z zaznaczeniem tych, które związane są (przynajmniej pośrednio) z zagadnieniem objętym konkursem;
  6. proponowana wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanej pracy objętej zamówieniem (zgodnie z zalacznik-nr-1)

Ocena złożonych ofert

Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Rada Fundacji OKNO NA WSCHÓD.

Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej. Oferty, które zostaną skierowane do oceny merytorycznej podlegać będą ocenie wg. następującej punktacji:

  1. analiza wstępna zagadnienia – 0 – 5 pkt.;
  2. dorobek naukowy oferenta – 0 – 10 pkt.;

Z pośród nadesłanych ofert wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszym stosunkiem proponowanej ceny do ilości zdobytych punktów.

Wybór oferty

W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Radę Fundacji wyłoniony zostanie do 15 stycznia 2017 r. jeden lub więcej wykonawców projektu. Rada Fundacji zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia jakiegokolwiek wykonawcy projektu, jak też wycofania się z konkursu przed upływem czasu przeznaczonego na wpłynięcie wniosków.

Wyniki wyboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji www.onw.org.pl

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę
z niższą ceną. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Wyniki konkursu są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.

Dodatkowe informacje

Na zamawiającego przeniesione być mają prawa autorskie majątkowe do przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania dowolnych analiz i propozycji normatywnych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w społecznych, rządowych lub parlamentarnych projektach  aktów prawnych, jak także zarówno ogłoszenia części lub całości opracowania drukiem, jak też utajnienia części lub całości prac. Oczywiście w razie ogłaszania prac drukiem osobiste prawa autorskie zostaną w pełni ujawnione przy wykorzystanych częściach opracowania.

Wykonawca przedkładający zgłoszenie do konkursu może działać indywidualnie (i samodzielnie zrealizować przedmiot zamówienia) lub jako kierownik grupy badawczej (przedkładając przedmiot zamówienia stanowiący efekt pracy intelektualnej kilku osób). W drugiej z opisanych sytuacji warunki przystąpienia do konkursu winien spełniać kierownik grupy.  W zgłoszeniu do konkursu wymagane jest jednakże, aby kierownik grupy określił skład grupy badawczej wskazując imiona, nazwiska oraz stopie i tytuły naukowe osób współuczestniczących w grupie badawczej. W takiej sytuacji wskazane jest także określenie wysokości oczekiwanego wynagrodzenia dla każdego z członków grupy z osobna. Zamówienie płatne będzie w ciągu czterech tygodni od chwili rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy  na rachunek wykonawcy projektu (w razie indywidualnego wykonywania dzieła) lub odpowiednio (w razie grupowej realizacji dzieła) na rachunki kierownika projektu i wykonawców.

Zamawiający (beneficjent)


Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Sienkiewicza 86/16
15-005 Białystok
podlaskie , Białystok
Numer telefonu i fax
|+48| 85 661 09 33
NIP 542 31 08 836

 

Aktualizacja: 02.01.2017 r.

Wyniki  oferty na konkurs otwarty pn.: „Konstrukcja i oddziaływanie Karty Polaka na polski system prawny – stan de lege lata i sugestie de lege ferenda”.

Na ogłoszenia nr 2/FONW/2016 na konkurs otwarty pn.: „Konstrukcja i oddziaływanie Karty Polaka na polski system prawny – stan de lege lata i sugestie de lege ferenda” złożono jedną ofertę.

Oferta została złożona przez dr hab. nauk prawnych Pawła Czubika. Oferta przeszła weryfikację formalną i merytoryczną i została przez Radę Fundacji OKNO NA WSCHÓD rozpatrzona pozytywnie.

W związku z powyższym przedmiotowa oferta wygrała ogłoszony konkurs.