Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

 w ramach

OGŁOSZENIA nr 1/10/FAMI/2016
o możliwości składania ofert na
przeprowadzenie kursu języka polskiego dla cudzoziemców

w projekcie „Kierunek adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej” realizowanego przez Fundację OKNO NA WSCHÓD

  Zarząd Fundacji OKNO NA WSCHÓD informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu języka polskiego dla dwóch piętnastoosobowych grup studentów pochodzących ze wschodu (przede wszystkim Rosji, Ukrainy i Białorusi), uczących się na białostockich uczelniach wyższych do realizacji wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Panią Beatę Kardasz

Oferta uzyskała 100 pkt ogółem, w tym:

doświadczenie Wykonawcy – 40 pkt.

cena – 60 pkt.

 Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą.