Projekt pt. „Szansa w integracji” skierowany jest do osób zamieszkujących w mieście Hajnówka powyżej 18 roku życia oraz:

a) korzystających z pomocy MOPS w Hajnówce bądź kwalifikujących się do takiej pomocy;
b) przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
c) bezrobotnych, poszukujących pracy, niezarejestrowanych w PUP bądź zarejestrowanych i posiadających III profil pomocy;
d) korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

a) wypłatę zasiłków socjalnych;
b) bezpłatne zajęcia dla dzieci uczestników projektu m.in. w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Parku Wodnym i Klubie Młodzieżowym;
c) stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu na staże, odzieży ochronnej, szkoleń BHP, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 oraz osobą zależną, catering i przerwy obiadowe;
d) możliwość uzupełnienia wykształcenia oraz zdobycia nowego zawodu;
e) możliwość odbycia płatnego stażu w wybranym zawodzie;
f) pomoc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy);
g) indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;
h) grupową oraz indywidualną pomoc psychologiczną;
i) warsztaty z rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Projekt pt. „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0036/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1584023,87 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. i obejmuje następujące etapy:

1. promocja i rekrutacja (I tura: 1-15.02.2017 r., II tura: 1-15.06.2017 r.)
2. integracja społeczna, w tym m.in. :
– indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne
– wsparcie coachingowe
3. integracja zawodowa, w tym m.in:
– indywidualne wsparcie doradcze
– warsztaty z technik poszukiwania pracy
– szkolenia zawodowe
4. pośrednictwo pracy
5. staże zawodowe ze stypendium stażowym.

Do uczestnictwa w Projekcie zrekrutowanych zostanie 100 osób, które otrzymają bezpłatnie wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt przewiduje również udzielenie wsparcia dla dzieci zrekrutowanych uczestników – zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych oraz wakacyjny obóz.

Uczestnikami/czkami mogą zostać mieszkańcy/nki Hajnówki powyżej 18 r.ż., korzystający/e lub kwalifikujący/e się do korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wybrani/e przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym. Dokumenty rekrutacyjne dostępne u pracowników socjalnych MOPS w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24.

ZAPRASZAMY!

Kierownik projektu: Agnieszka Siewko
e-mail: agnieszka.siewko@onw.org.pl,
tel./fax: 85 661 09 33, tel. kom. 602 50 49 49