Rusza projekt „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” realizowany przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł. 
 

 

 
 

ZAPRASZAMY
do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Brańsku

OFERUJEMY:

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki), języków obcych (jęz. ang., jęz. niem.), umiejętności naukowo-technicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i LO;

– zajęcia rozwijające zdolności uczniów – zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”, koło informatyczne, koło matematyczne, koło naukowe z jęz. ang., koło naukowe z jęz. niem., koło biologiczne, koło chemiczne, koło fizyczne, koło geograficzne;

– zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty efektywnego uczenia się”, „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”;    

– realizację projektów edukacyjnych – Blog szkolny „Halo Szkoła”, Blog szkolny „Spacerkiem po przedwojennym Brańsku”, projekt ekologiczny „EKO-ART”;

– wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych – Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie, Oceanarium w Gdyni, Białowieski Park Narodowy;

– rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów – zajęcia z surdopedagogiki dla uczniów z zaburzeniami słuchu, zajęcia z oligofrenopedagogiki, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, biblioterapia, arteterapia, indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

– szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej;

– utworzenie międzyszkolnej pracowni matematycznej;

– doposażenie szkolnych pracowni dydaktycznych, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni, m.in. tablic interaktywnych, laptopów, projektorów multimedialnych, drukarek, mikroskopów, radioodbiorników, map, globusów, tablic edukacyjnych, przyrządów i preparatów do pracowni przyrodniczych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych i językowych;

– modernizacja szkolnej sieci WiFi oraz zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej;

– wykorzystanie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

KONTAKT:

Kierownik Projektu: Beata Grygorczuk, tel. 85 661 09 33, email: beata.grygorczuk@onw.org.pl

Fundacja OKNO NA WSCHÓD, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 86, lok. 16