ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/10/SWI/2017

w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0036/16

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Szansa w integracji”. Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Wymaga się:

 • aby szkolenia zawodowe opierały się na uznawanych programach w danym profilu zawodowym i prowadziły do uzyskania kwalifikacji i kompetencji zgodnie z wymogami „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020” oraz Załącznika nr 5 „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 • wskazania w ofercie Instytucji Certyfikującej, właściwej i uznawanej dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji danego szkolenia, z którą Oferent/ka/Wykonawca/czyni będzie współpracował na rzecz realizacji egzaminów.
 • aby program nauczania był zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • aby osobami realizującymi byli wykwalifikowani trenerzy/trenerki posiadający min. 2 lata doświadczenia
 • aby szkolenia były organizowane w terminach i godzinach odpowiadających dla uczestników/czek dając tym samym możliwość korzystania z usług również dla kobiet (godzenie życia zawodowego i rodzinnego)
 • aby Oferent/ka/Wykonawca/czyni zapewnił/a na realizację szkoleń teoretycznych sale z odpowiednimi warunkami socjalnymi i spełniającymi wymogi BHP i PPOŻ bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględnił/a miejsce na spożywanie posiłków
 • aby Oferent/ka/Wykonawca/czyni zapewnił/a odzież ochronną dla uczestników/czek szkolenia na zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz miejsce na spożywanie posiłków (Zamawiający zapewnia posiłki dla uczestników/czek szkolenia)
 • aby szkolenia były dopasowane do poziomu uczestników/czek – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod umożliwiających osiągnięcie celu. Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników/czki metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy
 • czas realizacji szkolenia musi być możliwie skumulowany (optymalnie realizacja w każdym kolejnym roboczym dniu tygodnia); godzina szkoleniowa: 45 minut
 • w ramach szkolenia odbędzie się minimum 6 godzin i 5 minut a maksimum 8 godzin (zegarowych) zajęć (włącznie z przerwami i posiłkiem) dziennie
 • źródła weryfikacji: harmonogram szkolenia, dzienniki zajęć z programem nauczania i listą obecności, protokół z przeprowadzonego zaliczenia zdjęcia, ewidencja wydanych zaświadczeń

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia grup projektowych z uczestnikami poza projektowymi, z zastrzeżeniem realizacji wsparcia w nie mniejszym zakresie, niż określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Szkolenie zawodowe: pracownik administracyjno-biurowy z panelem kadry i płace

                Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, wymagane uprawnienia
i akredytację do realizacji szkolenia zawodowego pracownik administracyjno-biurowy z panelem kadry i płace:

 • czas trwania szkolenia: minimum 90h, z czego minimum 40h dla panelu administracyjno-biurowego oraz minimum 50h dla panelu – kadry i płace (w tym obsługa programu typu Płatnik i Symfonia) – na uczestnika/uczestniczkę;
 • przewidywana liczba uczestników/czek: 5 osób – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym);
 • przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek
 • po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenia MEN potwierdzające nabycie kompetencji w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego z panelem kadry i płace zgodnie wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania;
 • osoba realizująca: wykwalifikowani/e trenerzy/trenerki posiadający/e minimum 2 lata doświadczenia

 

Szkolenie zawodowe: masażysta (masaż relaksacyjny)

Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, wymagane uprawnienia
i akredytację do realizacji szkolenia zawodowego masażysta:

 • czas trwania szkolenia: minimum 80h z czego minimum 30h teorii i 50h praktyki na uczestnika/czkę
 • przewidywana liczba uczestników/czek: 3 osoby – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym);
 • przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek
 • po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenia MEN potwierdzające nabycie kompetencji w zawodzie masażysty (masaż relaksacyjny) zgodnie z wymogami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania;
 • osoba realizująca: wykwalifikowani/e trenerzy/trenerki posiadający/e minimum 2 lata doświadczenia

 

 

Miejsce realizacji zamówienia

           Hajnówka, woj. podlaskie.

Szkolenia muszą odbywać się na terenie Hajnówki. Dopuszczalna jest realizacja szkoleń poza Hajnówką (jednak nie dalej niż 80km od miasta Hajnówka), jeśli Oferent/ka/Wykonawca/czyni w cenie brutto za szkolenie wliczy i zapewni obiad dla uczestników/czek każdego dnia szkolenia oraz dojazd na szkolenia poza Hajnówką.

 

Termin realizacji zamówienia

 

Rozpoczęcie szkoleń: do 7 dni po podpisaniu umowy i przekazaniu listy uczestników/czek. 

Termin realizacji wszystkich cykli szkoleń: planowo X-XII 2017.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zakończenia realizacji szkoleń w sytuacji, gdy zostanie przedłużona rekrutacja kandydatów/tek.

Szczegółowy termin przeprowadzenia danych kursów zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy/czyni.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/tki/Wykonawcy/czynie, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Oferent/ka/Wykonawca/czyni wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zamawiający uzna, że Oferent/ka/Wykonawca/czyni posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na podstawie załączonych kopii dokumentów.

Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta/tkę/Wykonawcę/czyni.

Wymaga się również wskazania w ofercie Instytucji Certyfikującej, właściwej i uznawanej dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji danego szkolenia, z którą Oferent/tka/Wykonawca/czyni będzie współpracował na rzecz realizacji egzaminów.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Oferent/ka/Wykonawca/czyni spełnia albo nie spełnia warunku.

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i personelem spełniającym warunki określone w zapytaniu tj.:

– w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to od momentu rozpoczęcia działalności, przeszkolili co najmniej 5 osób w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta.

Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty wykaz przeszkolonych osób według wzoru z Załącznika nr 2.

 1. Sytuacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/ka/Wykonawca/czyni oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia Załącznik nr 3. Oświadczenie o sytuacji Oferenta/ki/Wykonawcy/czyni. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Oferent/ka/Wykonawca/czyni spełnia albo nie spełnia warunku.

 1. Brak powiązań z Zamawiającym

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/ka/Wykonawca/czyni oświadczy (wypełni Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań), iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/ki/Wykonawcy/czyni, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Oferent/ka/Wykonawca/czyni spełnia albo nie spełnia warunku.

 

Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

 • K1 – cena
 • K2 – doświadczenie

 

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

L.p Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto za przeprowadzenie kursu 80 % 80 punktów
2. Doświadczenie 20 % 20 punktów

 

 1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (K1):

 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

K1 = (Cmin:Cof) x 80

gdzie:

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

Cof – cena badanej oferty

 

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena dotyczy realizacji jednego szkolenia dla wskazanej przy każdym szkoleniu ilości osób. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, materiałów szkoleniowych, materiałów do zajęć praktycznych i odzieży ochronnej (jeśli zajęcia praktyczne tego wymagają), przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, przeprowadzenia egzaminu (bez kosztu opłaty za egzamin zewnętrzny Instytucji Certyfikującej), wydania zaświadczenia o ukończenia kursu.

Oprócz Ceny brutto za przeprowadzenie kursu należy oddzielnie podać cenę za egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez uprawnioną Instytucję Certyfikującą (jeśli dotyczy). Ceny egzaminu zewnętrznego nie należy wliczać do Ceny brutto za przeprowadzenie kursu. Cena egzaminu zewnętrznego nie wpływa na przyznawanie punktacji za kryterium Cena (K1).

 

 1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Doświadczenie” (K2):

W kryterium „doświadczenie” ocenie podlegać będzie liczba osób przeszkolonych przez Oferenta/tkę w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to od momentu rozpoczęcia działalności).

Punkty będą przyznawane za przeszkolenie 5 i więcej osób w zakresie tematycznym, na który składana jest oferta. 

Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie” będą liczone następująco:

 

Ocena kryterium „doświadczenie” będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty wykaz przeprowadzonych kursów/szkoleń z uwzględnieniem liczby przeszkolonych osób według wzoru z załącznika nr 2 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające realizację poszczególnych kursów/szkoleń (np. umowa na realizację kursu/szkolenia/i lub protokół odbioru usługi/i lub referencje itp.). Kopie dokumentów potwierdzających realizację powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/czynię.

 

Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za: kryterium „Cena” (K1) oraz kryterium „Doświadczenie” (K2). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za dwa kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

 Każdy Wykonawca/czyni może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.   Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta/tki/Wykonawcy/czyni. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Oferenta/tki/Wykonawcy/czyni, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

 1. Załącznik nr 1 – formularz_02-10-SWI-17
 2. Załącznik nr 2_02-10-SWI-17
 3. Załącznik nr 3_02-10-SWI-17
 4. Załącznik nr 4_02-10-SWI-17
 5. Zał. nr 5. Podst_inf_doty_uzyskiwania_kwalifikacji_w_ramach_projektow_wspol_z_EFS
 6. Zapytanie ofertowe tryb konkurencyjności szkolenia_02-10-SWI-17

 

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biura projektu: Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Sienkiewicza 86, lok. 17, 15-005 Białystok z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/SWI/2017 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami
w terminie do 27.10.2017 do godz. 16.00 w Biurze projektu ul. Sienkiewicza 86, lok. 17,
15-005 Białystok. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

Otwarcie ofert nastąpi 30.10.2017 o godz. 10.00 w Biurze projektu ul. Sienkiewicza 86, lok. 17, 15-005 Białystok

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową. 

Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania:

 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów/tek/Wykonawców/czyń wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferenci/tki/Wykonawcy/czynie będą zobowiązani/e do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
 1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .
 2. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
 3. jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego projektu ani nie doprowadzi do realizacji jego celu.

Zapytanie ofertowe tryb konkurencyjności szkolenia_02-10-SWI-17

Załącznik nr 4_02-10-SWI-17

Załącznik nr 3_02-10-SWI-17

Załącznik nr 1 – formularz_02-10-SWI-17

Załącznik nr 2_02-10-SWI-17

Zał. nr 5. Podst_inf_doty_uzyskiwania_kwalifikacji_w_ramach_projektow_wspol_z_EFS