Dodano: 06.11.2017

W związku z realizowanym projektem pn. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86, zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na wynajem sal w Białymstoku na zajęcia indywidualne i grupowe służące zwiększeniu aktywności społeczno-zawodowej Uczestników/Uczestniczek projektu, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Białegostoku.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2017 r. do godz. 16.00

Rozeznanie rynku nr 1_AI_2017

Zał. nr 1_Formularz oferty

Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań