Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0036/16  realizowanego w ramach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Szansa w integracji”. Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biura projektu: Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Sienkiewicza 86, lok. 17, 15-005 Białystok z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/SWI/2017 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami 
w terminie do 15.11.2017 do godz. 16.00 w Biurze projektu ul. Sienkiewicza 86, lok. 17, 
15-005 Białystok. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę. 
4. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
5. Otwarcie ofert nastąpi 16.11.2017 o godz. 12.00 w Biurze projektu ul. Sienkiewicza 86, lok. 17, 15-005 Białystok 
6. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową. 
7. Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania:
1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów/tek wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferenci/tki będą zobowiązani/e do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 
c) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego projektu ani nie doprowadzi do realizacji jego celu. Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty Oferenta/tki związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT, koszty produktów, pracy, sprzętu i środków transportu oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca świadczenia usługi i podatek. Cena będzie ceną brutto tj. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych innych wydatków przekraczających podaną cenę. Podana cena będzie ceną niezmienną do końca realizacji Zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną zastrzega się, że cena oferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie obciążenia, które poniesie Zamawiający z tytułu zawarcia umowy z tym Wykonawcą.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci/tki, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.siewko@onw.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Siewko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

|+48| 85 6610933

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Szansa w integracji”. Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania. 
Wymogi:
• szkolenia zawodowe muszą opierać się na uznawanych programach w danym profilu zawodowym i prowadziły do uzyskania kwalifikacji i/lub kompetencji zgodnie z wymogami „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020” oraz Załącznika nr 5 „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 
• wskazanie w ofercie Instytucji Certyfikującej, właściwej i uznawanej dla nadawania kwalifikacji/certyfikacji danego szkolenia, z którą Oferent/ka/Wykonawca/czyni będzie współpracował na rzecz realizacji egzaminów (jeśli dotyczy).
• program nauczania musi być zgodny z Rozporządzeniem MEN z dn. 17.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
• osoby realizujące muszą być wykwalifikowanymi trenerami/trenerkami posiadającymi min. 2 lata doświadczenia
• szkolenia muszą być organizowane w terminach i godzinach odpowiadających dla uczestników/czek dając tym samym możliwość korzystania z usług również dla kobiet (godzenie życia zawodowego i rodzinnego)
• Oferent/ka/Wykonawca/czyni zapewni na realizację szkoleń teoretycznych sale z odpowiednimi warunkami socjalnymi i spełniającymi wymogi BHP i PPOŻ bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględnił/a miejsce na spożywanie posiłków
• Oferent/ka/Wykonawca/czyni zapewni odzież ochronną dla uczestników/czek szkolenia na zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz miejsce na spożywanie posiłków (Zamawiający zapewnia posiłki dla uczestników/czek szkolenia)
• szkolenia muszą być dopasowane do poziomu uczestników/czek – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod umożliwiających osiągnięcie celu. Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników/czki metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy
• czas realizacji szkolenia musi być możliwie skumulowany (optymalnie realizacja w każdym kolejnym roboczym dniu tygodnia); godzina szkoleniowa: 45 minut
• zalecany dzienny czas trwania zajęć szkoleniowych (włącznie z przerwami i posiłkiem): minimum 6 godzin i 5 minut a maksimum 8 godzin zegarowych; wszelkie odstępstwa od zalecanego czasu trwania powinny uzyskać zgodę Zamawiającego
• źródła weryfikacji: dokumenty zgodnie z punktem 4.5.i niniejszego zapytania. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia grup projektowych z uczestnikami pozaprojektowymi, z zastrzeżeniem realizacji wsparcia w nie mniejszym zakresie, niż określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
Szkolenia:
4.1.1. Szkolenie zawodowe magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344)
4.1.2. Szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (kod zawodu: 5223) i innych urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV
4.1.3. Szkolenie zawodowe: pomoc kuchenna (kod zawodu 9412) z obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV
4.1.4 Szkolenie zawodowe: Opiekun osób zależnych
4.1.5 Szkolenie zawodowe: Księgowy (kod zawodu 331301)
4.1.6 Szkolenie zawodowe: operator obrabiarki CNC (kod zawodu 7223)
4.1.7 Szkolenie zawodowe: pracownik administracyjno-biurowy z panelem kadry i płace i obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV
4.1.8 Szkolenie zawodowe: masażysta (masaż relaksacyjny)
 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: hajnowski Miejscowość: Hajnówka

Cel zamówienia

Realizacja niniejszego zamówienia jest działaniem projektu „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0036/16, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 mieszkańców/nek Hajnówki w województwie podlaskim do 30.06.2018.

Przedmiot zamówienia

4.1.1. Szkolenie zawodowe magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344)
Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego (WW) z wymianą butli (kod zawodu: 8344) 
– szkolenie zgodne z wymaganiami UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego 
w kategorii IIWJO w zakresie wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych oraz z wymaganiami Prezesa URE w zakresie wymiany butli
-czas trwania szkolenia: nie mniej niż 120h/na uczestnika/czkę szkolenia 
-przewidywana liczba uczestników/czek: 10 osób – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym)
-przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek
-osoby prowadzące szkolenie posiadać będą certyfikat UDT
-po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają uprawnienia kwalifikacji zawodowych (nadane przez UDT), świadectwo kwalifikacji „E” na wymianę butli gazowych wydane przez Komisję Energetyczną oraz zaświadczenia MEN potwierdzające kwalifikację/nabycie kompetencji w zawodzie magazyniera zgodnie wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania
4.1.2. Szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (kod zawodu: 5223) i innych urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV
Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (kod zawodu: 5223) i innych urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV
-czas trwania szkolenia: minimum 20h panelu z obsługi kasy fiskalnej oraz innych urządzeń na uczestnika/czkę oraz minimum 16h panelu obsługi klienta i techniki sprzedaży na uczestnika/czkę
-przewidywana liczba uczestników/czek: 8 osób – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym)
-przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek
-po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenia MEN potwierdzające nabycie kompetencji w zawodzie sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i innych elektrourządzeń (o napięciu nie wyższym niż 1 kV), zgodnie wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania oraz świadectwo kwalifikacji „E” na obsługę urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 KV
4.1.3.Szkolenie zawodowe: pomoc kuchenna (kod zawodu 9412) z obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV
Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego pomocy kuchennej (kod zawodu: 9412) z obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
-szkolenie trwa 100h na uczestnika/czkę i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
-przewidywana liczba uczestników/czek: 8 osób – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym);
-przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek
-po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie MEN potwierdzające kwalifikację/nabycie kompetencji w zawodzie pomoc kuchenna z obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania oraz świadectwo kwalifikacji „E” na obsługę urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 KV

4.1.4 Szkolenie zawodowe: Opiekun osób zależnych

Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego Opiekun osób zależnych.
-czas trwania szkolenia: minimum 40h panelu opieki nad osobą starszą, minimum 40h panelu opieki nad osobą z niepełnosprawnościami oraz minimum 20h masażu (dla osób starszych i z niepełnosprawnościami) na uczestnika/czkę
-przewidywana liczba uczestników/czek: 9 osób – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym);
-przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek
-po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie MEN potwierdzające kwalifikację/nabycie kompetencji w zawodzie opiekun osób zależnych zgodnie wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania.

4.1.5 Szkolenie zawodowe: Księgowy (kod zawodu 331301)
Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego Księgowy (kod zawodu 331301).
-czas trwania szkolenia: minimum 80h (min. 50h teorii i min. 30h praktyki) na uczestnika/czkę
-przewidywana liczba uczestników/czek: 3 osoby – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym);
-przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek
-po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie MEN potwierdzające kwalifikację/nabycie kompetencji w zawodzie Księgowy zgodnie wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania oraz świadectwo kwalifikacji, w przypadku gdy Oferent/tka przewiduje egzamin zewnętrzny do zdobycia kwalifikacji.

4.1.6 Szkolenie zawodowe: operator obrabiarki CNC (kod zawodu 7223)
Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego operator obrabiarki CNC (kod zawodu 7223).
-czas trwania szkolenia: minimum 120h (teorii i praktyki) na uczestnika/czkę
-przewidywana liczba uczestników/czek: 4 osoby – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym);
-przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek
-po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie MEN potwierdzające kwalifikację/nabycie kompetencji w zawodzie operator obrabiarki CNC zgodnie wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania.

4.1.7 Szkolenie zawodowe: pracownik administracyjno-biurowy z panelem kadry i płace i obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV
Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego: pracownik administracyjno-biurowy z panelem kadry i płace i obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
-czas trwania szkolenia: minimum 90h, z czego minimum 40h dla panelu administracyjno-biurowego oraz minimum 50h dla panelu – kadry i płace (w tym obsługa programu typu Płatnik i Symfonia) – na uczestnika/uczestniczkę;
-przewidywana liczba uczestników/czek: 8 osób – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym);
-przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek
-po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenia MEN potwierdzające nabycie kompetencji w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego z panelem kadry i płace i obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania oraz świadectwo kwalifikacji „E” na. obsługę urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 KV.
4.1.8 Szkolenie zawodowe: masażysta (masaż relaksacyjny)
Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego: masażysta:
-czas trwania szkolenia: minimum 80h z czego minimum 30h teorii i 50h praktyki na uczestnika/czkę
-przewidywana liczba uczestników/czek: 4 osoby – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek (rekrutacja na szkolenia w trybie ciągłym);
-przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek
-po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenia MEN potwierdzające nabycie kompetencji w zawodzie masażysty (masaż relaksacyjny) zgodnie z wymogami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia