Dodano: 16.11.2017

Fundacja OKNO NA WSCHÓD w związku z realizacją Projektu: „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” nr RPPD.07.01.00-20-0122/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 758.795,40 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
zaprasza do udziału i składania ofert w niniejszym postępowaniu na usługi realizacji indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego

Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2017 r. do godz. 16.00

Rozeznanie rynku nr 1.2-AI-2017

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do zapytania nr 1.2-AI-2017

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych do zapytania nr 1.2-AI-2017