Dodano: 04.01.2018

W związku z realizowanym projektem pn. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86, zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na certyfikowane szkolenie CISCO służące zwiększeniu aktywności społeczno-zawodowej Uczestników/Uczestniczek projektu, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Białegostoku.

Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2018 r. do godz. 12.00

Rozpoznanie cenowe nr 2_AI_2018

Zał. nr 1_formularz oferty

Zał. nr 2_oświadczenie o braku powiązań