ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NJKZ/2018 z dnia 08.01.2018 r.

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

 

Informuje się, że ulega zmianie dokumentacja ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/NJKZ/2018 z dnia 08.01.2018 r., którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Wprowadzono następujące zmiany:

1) w pkt kryteria oceny ofert:
Cena za realizację usługi – 60 pkt. 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu umowy w ramach poszczególnych zadań – 40 pkt. w tym:
Ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z częścią zamówienia: – 5 pkt. za każdy dodatkowy kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe –łącznie nie więcej niż 25 pkt. 
Ukończone szkolenia kierunkowe i specjalistyczne: – 5 pkt. Minimum 1. 
Doświadczenie w pracy z uczniami – od 2 lat do 10 lat – 5 pkt.; powyżej 10 lat – 10 pkt. 
Ocena w ramach kryterium cenowego (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 
• Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 
• Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 
• Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena za realizację zajęć ”
• Cena brutto będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności: należny podatek i składki ZUS (jeśli dotyczą), koszt opracowania 
2) Termin składania ofert: 23.01.2018 r.

 W związku z czym termin składania ofert zostaje wydłużony do 23.01.2018 r. do godz. 16.00.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 101

NIP: 5423108836

REGON: 200241401

 

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :
 2. Siedziba Zamawiającego
 3. Strona internetowa Zamawiającego: www.onw.org.pl
 4. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  • Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
  • Wspólny Słownik Zamówień – kody CPV:

80000000-4           Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80100000-5           Usługi szkolnictwa podstawowego

33693000-4           Pozostałe produkty terapeutyczne

 

 

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • Przedmiot zamówienia, którym jest przygotowanie i realizacja zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie będzie realizowany w częściach:

Część 1 – zadanie 3 – realizacja zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego – łącznie 52 godziny (założenie: 1 gr. x ok. 8 os. x 4h/m-c x 13 m-cy = 52 h) – realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

 

Część 2 – zadanie 3 – Indywidualne wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla uczniów  wykazujących trudności w nauce – łącznie 312 godzin z czego 156 godzin wsparcie pedagogiczne i 156 godzin wsparcie psychologiczne  (założenie: ok. 12os. X 2h m-c x 13 m-cy = 312 h)realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

 

Część 3 – zadanie 3 – realizacja  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki – łącznie 52 godziny (założenie: 1 gr. po ok. 8 os. x 4h/m-c x 13 m-cy = 52 h) – realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

 

Część 4 – zadanie 4 – realizacja zajęć w ramach koła chemicznego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu, łącznie 52 godziny (założenie: 1 gr. po ok. 10 os. x 4h/m-c x 13 m-cy = 52 h) – realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

 

Część 5 – zadanie 4 – realizacja zajęć w ramach koła biologiczne dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, łącznie 54 godziny (założenie: 1 gr. po ok. 10 os. x 4h/m-c x 13 m-cy = 54 h) – realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

 

Część 6 – zadanie 4 – realizacja zajęć w ramach koła matematycznego  dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, łącznie 52 godziny (założenie: 1 gr. po ok. 10 os. x 4h/m-c x 13 m-cy = 52 h) – realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

 

Część 7 – zadanie 5 – realizacja zajęć w ramach koła języka angielskiego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług  gastronomicznych, łącznie 156 godzin (założenie: 3 gr. po ok. 10 os. x 4h/m-c x 13 m-cy = 52 h/grupa x 3=156 h) – realizacja w okresie 01.2018 r.  – 05.2019 r.

 

Część 8 – zadanie 6 – realizacja zajęć w ramach koła informatycznego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, łącznie 80 godzin (założenie: 1 gr. po ok. 10 os. x 8h/m-c x 10 m-cy =80 h) – realizacja w okresie 01.2018 r.  – 05.2019 r.

 

Część 9 – zadanie 6 – realizacja zajęć w ramach warsztatów  z kompetencji informatycznych z zakresu grafiki komputerowej, łącznie 80 godzin (założenie: 1 gr. po ok. 10 os. x 8h/m-c x 10 m-cy =80 h) – realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

Część 10 – zadanie 6 – realizacja zajęć w ramach koła informatycznego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu, łącznie 80 godzin  (założenie: 1 gr. po ok. 10 os. x 8h/m-c x 10 m-cy =80 h) – realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

 

Część 11 – zadanie 8 – realizacja kuru ECDL Standard dla uczniów  kształcących się w zawodzie technik informatyk, łącznie 320 godzin (założenie: 2 gr. po ok. 15 os. x 160 h/grupa = 320h ) – realizacja w okresie 01.2018 r.  – 05.2019 r.

 

Część 12 – zadanie 12 – realizacja zajęć w ramach warsztatów  z wykorzystaniem pozytywnie walidowanego  produktu projektu innowacyjnego, łącznie 27 godzin (założenie: 20 os.x 27h) – realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

 

Część 13 – zadanie 12 – realizacja indywidualnych zajęć  z doradcą zawodowym (klas IV) – łącznie 82 godzin (założenie: 82 os. x 1h = 82h) – realizacja w okresie 01.2018 r.  – 05.2019 r.

 

Część 14 – zadanie 12 – realizacja  spotkań grupowych z doradcą zawodowym i przedsiębiorcami dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług  gastronomicznych, łącznie 12 godzin (założenie: 3 gr. po 25 os. x 4h = 12 h) – realizacja w okresie 01.2018 r.  – 05.2019 r.

 

Część 15 – zadanie 12 – realizacja  spotkań grupowych z doradcą zawodowym z uczniami każdej klasy technikum, łącznie 56 godzin (założenie: 14 gr. x 4h = 56h) realizacja w okresie 01.2018 r.  – 05.2019 r.

 

 • Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających, kół naukowych i zainteresowań trwa 45 minut a zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 • Zajęcia realizowane będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie (województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki).
 • Zajęcia odbywać się będą przed lub po zakończeniu lekcji (w zależności od planu lekcji uczniów) oraz w weekendy lub dni wolne od zajęć lekcyjnych.
 • Zakres zajęć musi być zgodny z obowiązującą podstawą programową i realizowany wg opracowanego przez Wykonawcę programu zajęć, uwzględniającego diagnozę potrzeb uczestników projektu
 • Każda część zamówienia polega na:
 • opracowaniu ramowego programu zajęć na deklarowanym poziomie nauczania, doborze odpowiednich metod i form pracy uwzględniających indywidualne i grupowe potrzeby rozwojowe uczniów/uczennic, przeprowadzenie pre- i post testów, sprawdzianów dokumentujących poprawę wyników nauczania, analizę postępów uczniów w nauce, itp.
 • osobistym realizowaniu zajęć oraz prowadzeniu dokumentacji zajęć – listy obecności, dzienniki zajęć, karty pracy, protokoły, ankiety, zestawienia ocen itp. Po pisemnym wniosku prowadzącego i po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego możliwe jest powierzenie prowadzenia zająć innej osobie jeżeli taka potrzeba wynika z sytuacji nadzwyczajnych.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do hospitacji i oceny merytorycznej jakości prowadzonych przez Wykonawcę zajęć.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  • Zajęcia odbywać się będą w grupach złożonych z ilości osób podanych w pkt. 5.1.
  • Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.
  • Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
 1. osobista realizacja zajęć zgodnie z harmonogramem,
 2. dobór form, metod i środków dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć ze szczególnym uwzględnieniem pomocy multimedialnych zakupionych w ramach projektu,
 3. dokumentowanie zajęć w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, kartach czasu pracy i listach obecności,
 4. promocja i informowanie o projekcie, w tym w szczególności o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 5. odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,
 6. przestrzeganie regulaminu obowiązującego w pracowniach, w których będą prowadzone zajęcia.
  • Inne szczegółowe zasady realizacji zajęć zostaną określone w Umowie z Wykonawcą.
  • Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z faktyczną liczbą godzin zrealizowanych przez Wykonawcę na podstawie miesięcznego zestawienia. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni od rozliczenia i zaakceptowania dokumentów za dany miesiąc przedstawionych przez Wykonawców.
  • Warunkiem terminowego wypłacania wynagrodzenia jest dostępność środków na subkoncie Zamawiającego związanym z realizacją projektu.  

 

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie od daty rozstrzygnięcia do 30.05.2019 r. z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia czasu realizacji na poszczególne zajęcia na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej, gwarantującej prawidłową realizację zadań projektu.

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY:

 

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania ofertowego.

2) Oświadczą, iż nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 7.1 ust.2 jest Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do wykonawców, którzy dysponują:

 

Część 1 – zadanie 3 – realizacja zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego:

– wykształcenie wyższe magisterskie z j. angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym,

– nauczyciel co najmniej kontraktowy,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z j. angielskiego na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

Część 2 – zadanie 3 – Indywidualne wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów  wykazujących trudności w nauce:

– wykształcenie wyższe magisterskie z psychologii i/lub pedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym,

– – minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem / uczniem.

Część 3 – zadanie 3 – realizacja  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki:

– wykształcenie wyższe magisterskie z matematyki z przygotowaniem pedagogicznym,

– nauczyciel co najmniej mianowany,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z matematyki na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

Część 4 – zadanie 4 – realizacja zajęć w ramach koła chemicznego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu:

– wykształcenie wyższe magisterskie z chemii z przygotowaniem pedagogicznym,

– nauczyciel co najmniej mianowany,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z chemii na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

Część 5 – zadanie 4 – realizacja zajęć w ramach koła biologiczne dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

– wykształcenie wyższe magisterskie z biologii z przygotowaniem pedagogicznym,

– nauczyciel co najmniej mianowany,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z biologii na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

 

Część 6 – zadanie 4 – realizacja zajęć w ramach koła matematycznego  dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk:

– wykształcenie wyższe magisterskie z matematyki z przygotowaniem pedagogicznym,

– nauczyciel co najmniej mianowany,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z matematyki na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

Część 7 – zadanie 5 – realizacja zajęć w ramach koła języka angielskiego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług  gastronomicznych:

– wykształcenie wyższe magisterskie z j. angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym,

– nauczyciel co najmniej kontraktowy,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z j. angielskiego na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

Część 8 – zadanie 6 – realizacja zajęć w ramach koła informatycznego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

– wykształcenie wyższe magisterskie z informatyki z przygotowaniem pedagogicznym, lub inne wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe z informatyki –  – nauczyciel co najmniej mianowany,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z informatyki na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

Część 9 – zadanie 6 – realizacja zajęć w ramach warsztatów  z kompetencji informatycznych z zakresu grafiki komputerowej:

– wykształcenie wyższe magisterskie z informatyki z przygotowaniem pedagogicznym, lub inne wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe z informatyki

– nauczyciel co najmniej mianowany,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z informatyki na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

Część 10 – zadanie 6 – realizacja zajęć w ramach koła informatycznego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu:

– wykształcenie wyższe magisterskie z informatyki z przygotowaniem pedagogicznym, lub inne wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe z informatyki

– nauczyciel co najmniej mianowany,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z informatyki na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

 

Część 11 – zadanie 8 – realizacja kuru ECDL Standard dla uczniów  kształcących się w zawodzie technik informatyk:

– wykształcenie wyższe magisterskie z informatyki z przygotowaniem pedagogicznym, lub inne wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i studia podyplomowe z informatyki

– nauczyciel co najmniej mianowany,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z informatyki na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

Część 12 – zadanie 12 – realizacja zajęć w ramach warsztatów  z wykorzystaniem pozytywnie walidowanego  produktu projektu innowacyjnego:

– wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie z doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego/zawodowego.

 

Część 13 – zadanie 12 – realizacja indywidualnych zajęć  z doradcą zawodowym (klas IV):

– wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie z doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie wyższe magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego/zawodowego.

 

Część 14 – zadanie 12 – realizacja  spotkań grupowych z doradcą zawodowym i przedsiębiorcami dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług  gastronomicznych:

 

– wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie z doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego/zawodowego.

 

Część 15 – zadanie 12 – realizacja  spotkań grupowych z doradcą zawodowym z uczniami każdej klasy technikum:

– wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie z doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego/zawodowego.

 

 • Składana oferta musi by zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.
 • Ocena spełniania przedstawionych poniżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z wymaganych warunków zostanie odrzucony z postępowania.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wymagane w poszczególnych częściach warunki udziału w postępowaniu, podane w części 7.1. i 7.2. wraz z udokumentowaniem wymaganej wiedzy, wykształcenia, doświadczenia oraz braku powiazań z Zamawiającym:
 1. a) posiadanie wymaganego wykształcenia kierunkowego z przygotowaniem pedagogicznym – kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. b) posiadania kwalifikacji kierunkowych z zakresu prowadzonych zajęć oraz kompetencji merytorycznych i dydaktyczno-metodycznych dotyczących zagadnień nauczanego przedmiotu – kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierunkowe;
 3. c) doświadczenie w pracy z uczniami min. 2 lat – oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym;
 4. d) dostarczą Program Zajęć/Programy zajęć (wraz z harmonogramem i proponowaną metodologią), które planują realizować w ramach projektu, jako załącznik do Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
 5. e) dostarczą oświadczenie o spełnieniu warunków premiujących – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
 6. f) dostarczą oświadczenie o brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

 

 • KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 

 • Cena za realizację usługi – 60 pkt.
 • Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu umowy w ramach poszczególnych zadań – 40 pkt. w tym:
  • Ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z częścią zamówienia: – 5 pkt. za każdy dodatkowy kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe –łącznie nie więcej niż 25 pkt.
  • Ukończone szkolenia kierunkowe i specjalistyczne: – 5 pkt. Minimum 1.
  • Doświadczenie w pracy z uczniami – od 2 lat do 10 lat – 5 pkt.; powyżej 10 lat – 10 pkt.

Ocena w ramach kryterium cenowego (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 • Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
 • Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
 • Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena za realizację zajęć ”
 • Cena brutto będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności: należny podatek i składki ZUS (jeśli dotyczą), koszt opracowania programu, koszty podróży z zastrzeżeniem, że usługa realizowana będzie w Czyżewie oraz wszystkie inne koszty związane z należytym, zgodnym z opisem wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
  • Każdy Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na realizację kilku wybranych części zamówienia, z zastrzeżeniem, że oferty z cenami wariantowymi na tę samą część zamówienia zostaną odrzucone.
  • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane części zamówienia.
  • Formularz oferty oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane.
  • Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
  • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
  • Forma oferty:
 • Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości
 • Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN w podziale na poszczególne części zamówienia.
 • Kompletna oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz ze wszystkimi kopiami wymaganych dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie, kompetencje i uprawnienia Oferenta, adekwatnie do składanych części oferty.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków premiujących – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym –Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;

 

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego jest Marek Skrypko – Kierownik Projektu, tel. 880 49 59 94, e-mail: marek.skrypko@onw.org.pl.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
  • Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biuro Projektu, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 86 lok. 16 lub wysłać kompletną zeskanowaną ofertę wraz z podpisami i ponumerowanymi stronami na adres e-mail: skrypko@onw.org.pl.
  • Kompletna oferta powinna zostać dostarczona Zamawiającemu na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 23.01.2018 r. do godz. 16.00 w Biurze Projektu lub pocztą elektroniczną (liczy się data i godzina wpływu oferty na serwer poczty Zamawiającego).
  • Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  • O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail.
  • Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.
  • Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

 

 • POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
  • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
 • Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 • Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
 • Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego.
 • Jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

 

 • WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY
  • Zamawiający z wybranymi Wykonawcami podpisze umowę zlecenie na cały okres realizacji zajęć.
  • Płatność z tytułu realizacji zajęć będą realizowane w częściach miesięcznych na podstawie poprawniej wypełnionej i dostarczonej dokumentacji, w tym zestawienia zrealizowanych godzin, dzienników zajęć, kart czasu pracy oraz wystawionego rachunku.
  • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
  • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

Załączniki:

Informacja o zmianie zapytania ofertowego

Poprawione -ZAPYTANIE-OFERTOWE_NauczycieleCz2018-OSTPOP23

Poprawione- Zał.2_Oświadczenie-Kryteria-premiujące_Cz2_018OST23

Zał.3_Oświadczenie_o-braku-powiązań_Cz2018OST

Diagnoza_technikum(1)