Dodano: 18.01.2018

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/AI/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W postepowaniu na realizację usługi cateringowej

 

 

 1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku (15-099) ul. Legionowa 14-16 lok. 101,

NIP: 5423108836

 

Biuro projektu i adres do korespondencji:

 1. Sienkiewicza 86 lok. 17

15-005 Białystok

Tel./Fax |+48| 85 6610933

 

Osoba do kontaktu:

Paweł Mickiewicz – Prezes FUNDACJI

Tel. |+48| 85 6610933

Email: pawel.mickiewicz@onw.org.pl

 

W związku z realizowanym projektem pn. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” nr RPPD.07.01.00-20-0122/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 14-16 lok. 101,              zaprasza do udziału i składania ofert w niniejszym postepowaniu
na realizację usługi cateringowej dla uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego i Gmin Filipów oraz Przerośl z powiatu suwalskiego.

 

 1. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.”

II.1. Tytuł i nazwa zamówienia:

Catering

II.2. Kategoria ogłoszenia-rodzaj zamówienia i podkategoria ogłoszenia:

Usługi dostarczania posiłków

II.3. Kod i nazwa kodu CPV

 

Usługi dostarczania posiłków – 55.52.00.00-1

 

II.4. Termin składania ofert:

 1. Oferta na piśmie należy składać do dnia 26.01.2018 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Fundację OKNO NA WSCHÓD, ul. Sienkiewicza 86 lok. 17.

II.5. Opis sposobu przygotowania i składania oferty:

 1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 4. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową (jeśli dotyczy).
 5. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Zaleca się aby każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez wykonawcę lub przedstawiciela wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych wykonawcy.
 7. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
 8. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, zaleca się aby każda ze stron oferty była podpisana, ponumerowana, zaparafowana i zeskanowana.
 9. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 10. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty.
 11. Zaleca się aby w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem wskazać datę potwierdzenia za zgodność.
 12. Treść złożonej oferty  musi  odpowiadać treści  zapytania    Zamawiający  zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
 13. Wykonawca powinien    podać    cenę   brutto przedmiotu   zamówienia   w    sposób   wskazany

       formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku a wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.
 2. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym związane z jego dostarczeniem we wskazane miejsce.
 3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna zostać oznaczona nazwą oferenta i numerem zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany poniżej (z zaznaczeniem w temacie e-maila numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się oferta). E-mail musi zostać zarejestrowany na serwerze Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert.
 4. Zamawiający będzie związany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania ofert.
 5. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

 

 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę cateringową dla  uczestników  Projektu  z Białegostoku,  powiatu  białostockiego  oraz powiatu suwalskiego, w główniej mierze Gmin Filipów i Przerośl i Suwałk, zagrożonych z ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 1. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie gorącego dania obiadowego oraz przerwy kawowej podczas:
 1. grupowych zajęć z doradcą zawodowym; 150 zestawów obiadowych i zestawów kawowych dla łącznie 50 osób na 6 spotkań w 6 różnych terminach, w okresie II’2018-V’2018 , w tym:

-w Białymstoku 69 zestawów dla łącznie 23 osób x 3 spotkania,

-w Przerośli 81 zestawów dla łącznie 27 osób x 3 spotkania.

 1. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie przerwy kawowej podczas:
 1. warsztatów kompetencji pedagogiczno-wychowawczych; 30 zestawów kawowych dla łącznie 30 osób w 4 grupach i w 4 różnych terminach w okresie II’2018 – V’2018, w tym:

-w Białymstoku 15 zestawów kawowych, w dwóch terminach w grupach po 7 i 8 osób

-w Przerośli 15 zestawów kawowych, w dwóch terminach w grupach po 7 i 8 osób

 1. b) grupowych warsztatów psychologicznych -Łącznie 150 zestawów dla łącznie 50 osób w 12 różnych terminach prowadzonych zajęć, w okresie od I’2018 – IV’2018, w tym:

– w Białymstoku 69 zestawów przerw kawowych; 3 spotkania x 2 grupy (12 i 11 osobowa)

-w Przerośli 81 zestawów przerw kawowych; 3 spotkania x 2 grupy (13 i 14 osobowa),

 1. c) grupowe profilaktyczne zajęcia w zakresie uzależnień, łącznie 50 zestawów kawowych dla 50 osób, w okresie II’2018-V’2018 w tym:

– w Białymstoku 23 zestawy kawowe w jednym terminie,

-w Przerośli 27 zestawów kawowych w jednym terminie.

 1. Organizacja usługi cateringowej, obejmującej przygotowanie, dostarczenie oraz podanie przerwy obiadowej podczas:
 1. realizacji szkoleń zawodowych, łącznie 300 zestawów obiadowych dla 25 osób x 12 dni, w tym część na terenie Białegostoku i część na terenie powiatu suwalskiego, głównie Przerośli, Filipowa oraz Suwałk w okresie od III’2018 – IX’2018,
 2. realizacji szkoleń i kursów, łącznie 200 zestawów obiadowych dla 25 osób x 8 dni, w tym część na terenie Białegostoku i część na terenie powiatu suwalskiego, głównie Przerośli, Filipowa oraz Suwałk w okresie od III’2018 – IX’2018.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych posiłków obiadowych oraz przerw kawowych oraz zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę harmonogramu (wydłużenie/skrócenie szkoleń lub nieobecności uczestników szkoleń)

Łącznie przedmiotem zamówienia są dwie części:

 1. Część pierwsza obejmująca działania na terenie Białegostoku:

– 69 zestawów obiadowych w Białymstoku w okresie II’2018-V’2018

– około 150 zestawów obiadowych w Białymstoku w okresie III’2018 – IX’2018

– około 100 zestawów obiadowych w Białymstoku w okresie III’2018 – IX’2018

– 69 zestawów kawowych w Białymstoku w okresie II’2018-V’2018

– 15 zestawów kawowych w Białymstoku w okresie II’2018 – V’2018

-69 zestawów kawowych w Białymstoku w okresie od I’2018 – IV’2018

-23 zestawy kawowe w Białymstoku w okresie II’2018-V’2018

 1. Część druga obejmująca swoim zakresem działania na terenie powiatu suwalskiego, głównie Przerośl, Suwałki i Filipów

-81 zestawów obiadowych w Przerośli w okresie II’2018-V’2018

-81 zestawów kawowych w Przerośli w okresie II’2018-V’2018

-15 zestawów kawowych w Przerośli w okresie II’2018 – V’2018

-81 zestawów przerw kawowych w Przerośli w okresie od I’2018 – IV’2018

-27 zestawów przerw kawowych w Przerośli w okresie II’2018-V’2018

-około 150 zestawów obiadowych w Filipowie/Przerośli/Suwałkach w okresie III’2018 – IX’2018

-około 100 zestawów obiadowych w Filipowie/Przerośli/Suwałkach w okresie III’2018 – IX’2018

Odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy może wahać się na poziomie +/- 40% ilości sztuk całego zamówienia. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych przerw kawowych danego dnia według frekwencji uczestników Projektu.

Przerwa kawowa obejmuje każdorazowo:

 1. herbatę
 2. kawę
 3. wodę
 4. mleko
 5. cukier
 6. cytrynę
 7. drobne słone lub słodkie przekąski, typu: kanapki, paluszki, owoce, słodkie bułki,
 8. ciasto min. 150 g na osobę

 

Catering w formie gorącego posiłku obejmuje każdorazowo:

 1. dwa dania gorące (zupę i drugie danie, w tym: mięso/rybę, ziemniaki/kaszę/ryż, surówkę/sałatkę)
 2. napoje (sok, napój lub woda mineralna)

 

Wykonawca dostarczy wyżej wymienione produkty w ilości odpowiedniej do liczby osób określone przez Zamawiającego w zakresie każdego rodzaju zajęć. Zalecane jest urozmaicanie Menu zarówno w zakresie przerw kawowych jak i posiłków gorących.

 1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Polska, województwo podlaskie, Białystok, powiat białostocki, Filipów, Przerośl, powiat suwalski

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia określa się od dnia 29 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku, według ustalonych grafików, w ustalonych wcześniej godzinach w przedziale pomiędzy 10.00 – 18.00 od poniedziałku do niedzieli

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

VI.1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), które spełniają wszystkie warunki udziału w postepowaniu, w szczególności dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydane na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz.594 z późn. zm.) zezwalające na prowadzenie działalności gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego dań kulinarnych na potrzeby usług cateringowych przewożonych środkiem transportu.

 

VI.2.Dodatkowe warunki:

 1. Wybrany Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za realizację usługi cateringowej zapewni dowóz posiłków oraz ich odpowiednie podanie zgodnie z harmonogramem realizacji usługi przekazanym przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca zapewnia realizację usługi wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych

 

 1. Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań uczestników Projektu w przypadku występowania nietolerancji pokarmowych, na potrzeby diety, wynikających z zaleceń lekarza lub zasad religii. Zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane razem z harmonogramem spotkań przedkładanych przez Zamawiającego.

 

VI.3. Wykluczenia:

Z    udziału    w    postępowaniu  wykluczeni    są    Wykonawcy    powiązani    osobowo   i kapitałowo

 • Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub         osobami     wykonującymi             w            imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty. Z udziału w postępowaniu wyklucza się:

 

 1. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w zawiązku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 2. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 4. spółki komandytowa oraz spółki komandytowo akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związek postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 5. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 6. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 7. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769) – przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia się wyroku;
 8. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769)- przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

 

VI.4. Warunki zmiany umowy:

 1. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą, w tym w zakresie terminów realizacji, ilości godzin poszczególnych form wsparcia, miejsca ich realizacji.

 

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.” 6.5.2 ppkt. 17.

 

 • KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp. Kryterium Waga Max liczba punktów (pkt.)
1. Cena oferty 80 80
2. Klauzule społeczne 10 10
3. Podmiotowość 10 10
SUMA: 100

 

Poprzez spełnienie kryterium klauzuli społecznej rozumie się wskazanie ilości osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy i zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy, które spełniają minimum jedno z poniższych kryteriów:

– posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności;

 • są w wieku 50 lat lub więcej;
 • posiadają niskie kwalifikacje tj. wykształcenie ponadgimnazjalne i niższe;
 • posiadały status osoby długotrwale bezrobotnej w momencie zatrudnienia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • matki samotnie wychowujące dzieci;
 • osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki; lub inne zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym tj.:
 • bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uzależnione od alkoholu;
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających;
 • chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 • zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym i które (dotyczy wszystkich w/w grup) zostaną zaangażowane przy realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania.

 

Poprzez kryterium podmiotowości rozumie się wskazanie w formularzu ofertowym formy prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej, w tym:

-fundacje;

-stowarzyszenia;

-spółdzielnie, w tym: spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, spółdzielnie socjalne;

-Centra Integracji Społecznej (CIS);

-Kluby Integracji Społecznej (KIS);

-Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ);

-Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW).

 

 1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

 

Oferta o najniższej cenie brutto

C = ( ———————————————— x 100) x waga kryterium tj. 80 % Cena brutto oferty badanej

 

gdzie: C – wartość punktowa badanej oferty

 

 1. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

 

Ilość punktów przyznanych za klauzule społeczne

K = ( —————————————————————– x 100) x waga kryterium tj. 10 % Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za klauzule społeczne

 

gdzie: K – wartość punktowa badanej oferty

 

 

 1. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

 

 

Ilość punktów przyznanych za podmiotowość

P = ( —————————————————————– x 100) x waga kryterium tj. 10 % Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za podmiotowość

 

gdzie: K – wartość punktowa badanej oferty

 

 

 1. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych wyżej obliczona wg wzoru:

 

O = C + K + P

 

O – ostateczna ocena danej oferty

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

K – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium klauzule społeczne

P – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium podmiotowości

 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania zapytania ofertowego.
 2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 1);
 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowo – osobowych (załącznik nr 2).

 

 

Zatwierdził/a

 

 Paweł Mickiewicz

 

Catering_rozeznanie rynku 3-AI-2018

Zał. nr 1_3-AI-2018

Zał. nr 2_3-AI-2018