Dodano: 19.01.2018

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/AI/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W postepowaniu na realizację usługi cateringowej

W związku z realizowanym projektem pn. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” nr RPPD.07.01.00-20-0122/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 14-16 lok. 101, zaprasza do udziału i składania ofert w niniejszym postepowaniu na realizację usługi cateringowej dla uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, powiatu białostockiego i Gmin Filipów oraz Przerośl z powiatu suwalskiego.

 

Oferta na piśmie należy składać do dnia 24.01.2018 r. do godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Fundację OKNO NA WSCHÓD, ul. Sienkiewicza 86 lok. 17.

Oferta w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: pawel.mickiewicz@onw.org.pl. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego do dnia 24.01.2018 r. do godz. 23:59.

 

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania:

1. ROZEZNANIE RYNKU nr 3AI2018 z dn.19.01.18

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3AI2018 z 19.01.2018

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3AI2018 z 19.01.2018