ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/NJKZ/2018 z dnia 20.01.2018

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

 1. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

15-099 Białystok

 1. Legionowa 14/16 lok. 101

NIP:  5423108836

REGON: 200241401

 MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Biuro Projektu Zamawiającego
 2. Strona internetowa Zamawiającego: www.onw.org.pl
 3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082739 

  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Baristy w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zakres szkolenia przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania.

4.1.1. Kurs baristy

 1. Czas trwania szkolenia: 14 godzin/uczestnika projektu
 2. Program kursu.

Część teoretyczna (do 2 h):

2.1.1. Kawa:
    – jako roślina – historia, rejony uprawy, wymagania klimatyczne, odmiany, największe               plantacje
    – jako ziarno – obróbka, wypalanie, różnice ze względu na odmianę (Arabika, Robusta)
    – jako napój – sposoby sporządzania kawy, spożycie kawy na świecie
2.1.2. Barista:
    – początki zawodu na świecie
    – kwalifikacje i zakres obowiązków – cechy dobrego baristy
2.1.3. Sprzęt baristy:
    – ekspres ciśnieniowy – budowa, parametry, rodzaje, konserwacja
    – młynek – budowa, rodzaje, ustawienia
2.1.4. Przygotowanie espresso w teorii.

Część praktyczna (do 12 h):

2.2.1. Przygotowanie espresso, espresso doppio, ristretto, lungo
    – ubicie
    – parametry
    – ocena jakości
2.2.2. Pienienie mleka
   – właściwości mleka
   – techniki spieniania mleka
2.2.3. Przygotowanie napojów kawowych z mlekiem – latte, cappucino, latte machiato
2.2.4. Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw – czekolada (mocha), lody (espresso affogato), bita śmietana, sosy
2.2.5. Latte art – sztuka „rysowania na kawie”
   – serce
   – rozeta
   – tulipan

   – inne
2.2.6. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna wykorzystywana przez system zarządzania HACCP w pracy baristy.

 1. Miejsce szkolenia: Pracownia gastronomiczna ZSOiZ w Czyżewie
 2. Godzina szkoleniowa: 45 minut
 3. Przewidywana liczba uczestników: 15 osób
 4. Przewidywana liczba szkoleń:1
 5. W ramach kursu odbędą się 2 spotkania po 7 godzin
 6. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.
 7. Osoby realizujące szkolenie: wykwalifikowani trenerzy posiadający minimum 2-letnie doświadczenie
 8. Źródło weryfikacji: harmonogram szkolenia, listy obecności, zdjęcia, wydane zaświadczenia.

 

4.3. Wspólny Słownik Zamówień – kody CPV: 

80 00 00 00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

4.4.     Miejsce realizacji zamówienia

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, Czyżew, woj. Podlaskie.

4.5.     Termin realizacji zamówienia

Rozpoczęcie kursu: po podpisaniu umowy i przekazaniu listy uczestników.

Dokładny termin realizacji kursu zostanie ustalony z firmą, której zlecone zostanie zrealizowanie niniejszego zamówienia. Zakładany termin rozpoczęcia kursu – 31.01.2018. Zakładany termin zakończenia kursu – nie później niż 04.02.2018 (Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji kursu w sytuacji, to wymuszającej).

 

4.6. W ramach realizacji kursu Oferent/Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. a) zapewnienia uczestnikowi kursu materiałów szkoleniowych
 2. h) bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestnika kursu na zajęciach oraz o przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;
 3. i) prowadzenia wymaganej dokumentacji zajęć (lista obecności, dziennika zajęć, testów, rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, protokołu z egzaminu końcowego, zdjęć wykonywanych w czasie zajęć) oraz przekazania dokumentacji Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu kursu;
 4. k) umieszczenia obowiązujących logotypów (dostarczonych przez Zamawiającego) na dokumentach dotyczących realizowanego kursu, w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych oraz certyfikatach (jeśli przepisy dopuszczają taką możliwość).

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
         SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy: Posiadają niezbędne kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści formularza „Zapytanie ofertowe”.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Oferent/Wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku.

 

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj.:
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zajęć/ szkoleń z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia w części, na którą składają ofertę, 
tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizowali należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń stanowiącej przedmiot zamówienia w całości lub części, na którą składają ofertę.

Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o załączony do oferty wykaz przeprowadzonych kursów, zawarty w treści Załącznika nr 2, oraz ewentualnie dołączone do oferty inne dokumenty i oświadczenia np.: CV (życiorys zawodowy) osób przewidzianych do realizacji szkoleń, dyplomy, świadectwa ukończenia kursów/szkoleń/studiów oraz inne, potwierdzające spełnianie w/w wymagań.

 1. Brak powiązań z Zamawiającym

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/Wykonawca oświadczy, iż nie jest wykluczony
z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

– Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Oferent/Wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku.

 

5.2.   Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

 • K1 – cena
 • K2 – doświadczenie

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

L.p Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto za przeprowadzenie kursu 60 % 60 punktów
2. Doświadczenie 40 % 40 punktów

 

 1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (K1):

 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

K1 = (Cmin:Cof) x 60

gdzie:

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

Cof – cena badanej oferty

 

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena dotyczy realizacji całego szkolenia. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, materiałów szkoleniowych, materiałów do zajęć praktycznych i odzieży ochronnej (jeśli zajęcia praktyczne tego wymagają), przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, wydania zaświadczenia o ukończenia kursu).

 

 1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Doświadczenie” (K2):
 1. D – doświadczenie kadry –znaczenie 40%.

Punktowa ocena zdeklarowanego Doświadczenia, może maksymalnie osiągnąć 40 punktów.

Punkty jakie otrzyma badana oferta w Doświadczenie (D) będą liczone w następujący sposób:

Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 pkt. za każdy kurs przeprowadzony przez trenera wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia.

W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż ww. osoba/osoby przeprowadziły więcej niż 4 szkolenia w danym zakresie otrzyma on maksymalnie 40 pkt. Przez usługę szkolenia Zamawiający rozumie łączną ilość grup szkoleniowych przeszkolonych w ramach jednej umowy, realizowanej dla jednej instytucji/podmiotu. Jeżeli szkolenie prowadzone było dla kilku jednostek/podmiotów jednocześnie (lub/i w podziale na grupy) powyższą sytuacje należy interpretować jako jedno szkolenie.

Wskazując liczbę szkoleń na formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać ile szkoleń przeprowadziła dana osoba wskazana do realizacji szkoleń/kursów.

Szkolenia należy przyporządkować do poszczególnych zadań.

Punty w kryterium Doświadczenie kadry dydaktycznej zostaną przyznane na podstawie informacji udzielonych przez Wykonawcę w Wykazie osób –stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za: kryterium „Cena” (K1) + kryterium „Doświadczenie” (K2). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za dwa kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

 

VI     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
  w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Oferenta/Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

 

 1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
 1. zał. nr 1 – formularz ofertowy
 2. zał. nr 2 – wykaz usług
 3. zał. nr 3 – oświadczenie
 4. zał. nr 4 – oświadczenie 2
 5. zał. nr 5 – wykaz osób

 

 1. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki. Załączniki powinny zostać złożone w oryginale. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Oferenta/Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 

 1. Oferent/Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Oferent/Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
 2. Forma oferty:
  1. Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT, koszty produktów, pracy, sprzętu i środków transportu oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca świadczenia usługi i podatek. Cena będzie ceną brutto tj. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych innych wydatków przekraczających podaną cenę. Podana cena będzie ceną niezmienną do końca realizacji Zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną zastrzega się, że cena oferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie obciążenia, które poniesie Zamawiający z tytułu zawarcia umowy z tym Wykonawcą.
 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci/Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 3. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 4. Oferent/Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do zawarcia umowy.
 5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert.
 6. W przypadku gdy Oferent/Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem/Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem/Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

16.   Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Zamawiającym są:

 

Osoba do kontaktu:

Marek Skrypko

Tel. |+48| 880495994

Email: marek.skrypko@onw.org.pl

Biuro projektu i adres do korespondencji:

 1. Sienkiewicza 86 lok. 16

15-005 Białystok

Tel./Fax |+48| 85 6610933

VII   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biura projektu: Fundacja OKNO NA WSCHÓD Sienkiewicza 86, lok. 16, 15-005 Białystok z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/NJKZ/2018 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

 1. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami
  w terminie do 30.01.2018 do godz. 09.00 w Biurze projektu Sienkiewicza 86, lok. 16,
  15-005 Białystok. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.

 

 1. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi 30.01.2018 o godz. 10.00 w Biurze projektu ul. Sienkiewicza 86, lok. 16, 15-005 Białystok

 

 1. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.
 2. Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania:

 

 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów/Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferenci/Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
 1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .
 2. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
 3. jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego ani nie doprowadzi do realizacji jego celu.

 

VIII      INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
                OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 1. Jeżeli Oferent/Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć z Zamawiającym umowę w terminie
  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

IX             INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZEŃ

 1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
 2. Płatności będą następowały po zakończeniu danego szkolenia i po zatwierdzeniu protokołu odbioru usługi, płatne przelewem do 14 dni.
 3. W przypadku braku środków finansowych na rachunku projektu – niezwłocznie od momentu ich wpływu.

                           

X              WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku wystąpienia czynników uniemożliwiających bądź zagrażających prawidłowej realizacji projektu, a niemożliwych do przewidzenia na etapie składania zapytania ofertowego.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w innych niż wymienione powyżej przypadkach za obopólnym porozumieniem Stron.

 

XI     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W nn. postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
  o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentowi/Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.