Białystok, 31 .01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/NJKZ/2018 z 20.01.2018 r.

na organizację i przeprowadzenie Kursu Baristy w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacje o postępowaniu

  1. Tryb prowadzonego postępowania

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579), a także zgodnie z Rozdziałem VI „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.

  1. Zamawiający

Fundacja OKNO NA WSCHÓD, ul. Legionowa 14/16 lok. 101, 15-099 Białystok, NIP: 5423108836, REGON: 200241401.

  1. Tytuł i nazwa zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 2/NJKZ/2018 na organizacja i przeprowadzenie Kursu Baristy w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

  1. Najkorzystniejsza oferta

Najkorzystniejszą ofertę złożyła/-y firma/-y z ceną brutto:

Nr oferty Dane podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę Cena brutto najkorzystniejszej oferty Ilość punktów przyznanych łącznie
3 ABSYNT Mariusz Grzesik, 36-073 Strażów 145 3 880 zł 91,14