Białystok, 09 .02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/NJKZ/2018 z 26.01.2018 r.

na przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  1. Informacje o postępowaniu
  2. Tryb prowadzonego postępowania

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 ze zm.), a także zgodnie z Rozdziałem VI „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.

  1. 2. Zamawiający

Fundacja OKNO NA WSCHÓD, ul. Legionowa 14/16 lok. 101, 15-099 Białystok, NIP: 5423108836, REGON: 200241401.

  1. Tytuł i nazwa zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 1/NJKZ/2018 na przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie.

  1. Najkorzystniejsza oferta

Najkorzystniejszą ofertę złożyła/-y firma/-y z ceną brutto:

Część nr/zadanie nr Dane podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę Cena brutto najkorzystniejszej oferty Ilość punktów przyznanych łącznie
Część 2 – zadanie 3 – Indywidualne wsparcie pedagogiczno – psychologiczne unieważniono    
Część 7 – zadanie 5 – koło j.angielskiego dla TI, TA, TŻIUG Jerzy Lisicki (2 grupy)

Postępowanie na 3 grupę unieważniono

63 70
Część 8 – zadanie 6 – koło informatyczne dla TŻIUG Tadeusz Dariusz Wojno 63 75
Część 9 – zadanie 6 –warsztaty  z grafiki komputerowej Tadeusz Dariusz Wojno 63 75
Część 11 – zadanie 8 – ECDL dla TI Tadeusz Dariusz Wojno 63 80
Część 12 – zadanie 12 – pozytywnie walidowany produkt Renata Fiedorczuk 63 85
Część 14 – zadanie 12 –grupowe z doradcą zaw. 12 h Renata Fiedorczuk 63 85