ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/NJKZ/2018 z dnia 12.02.2018 r.

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088214

 

I, ZAMAWIAJĄCY

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 101

NIP: 5423108836

REGON: 200241401

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego
 2. Strona internetowa Zamawiającego: www.onw.org.pl
 3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

III.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

4.1.       Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

4.2.       Wspólny Słownik Zamówień – kody CPV:

80000000-4          Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80100000-5          Usługi szkolnictwa podstawowego

33693000-4          Pozostałe produkty terapeutyczne

 

 

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1.  Przedmiot zamówienia, którym jest przygotowanie i realizacja zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie będzie realizowany w częściach:

 

Część 2 A – zadanie 3 – Indywidualne wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla uczniów  wykazujących trudności w nauce – łącznie 312 godzin z czego w tej części 156 godzin wsparcie pedagogiczne  (założenie: ok. 12os. X 2h m-c x 13 m-cy = 312 h)realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

 

Część 2 B – zadanie 3 – Indywidualne wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla uczniów  wykazujących trudności w nauce – łącznie 312 godzin z czego w tej części 156 godzin wsparcie psychologiczne  (założenie: ok. 12os. X 2h m-c x 13 m-cy = 312 h)realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

 

Część 7 – zadanie 5 – realizacja zajęć w ramach koła języka angielskiego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług  gastronomicznych, łącznie 52 godziny (założenie: 1 gr. po ok. 10 os. x 4h/m-c x 13 m-cy = 52 h) – realizacja w okresie 01.2018 r.  – 05.2019 r.

 

5.2.            Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających, kół naukowych i zainteresowań trwa 45 minut a zajęć specjalistycznych – 60 minut.

5.3.            Zajęcia realizowane będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie (województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki).

5.4.            Zajęcia odbywać się będą przed lub po zakończeniu lekcji (w zależności od planu lekcji uczniów) oraz w weekendy lub dni wolne od zajęć lekcyjnych.

5.5.            Zakres zajęć musi być zgodny z obowiązującą podstawą programową i realizowany wg opracowanego przez Wykonawcę programu zajęć, uwzględniającego diagnozę potrzeb uczestników projektu

5.6.            Każda część zamówienia polega na:

 • opracowaniu ramowego programu zajęć na deklarowanym poziomie nauczania, doborze odpowiednich metod i form pracy uwzględniających indywidualne i grupowe potrzeby rozwojowe uczniów/uczennic, przeprowadzenie pre- i post testów, sprawdzianów dokumentujących poprawę wyników nauczania, analizę postępów uczniów w nauce, itp.
 • osobistym realizowaniu zajęć oraz prowadzeniu dokumentacji zajęć – listy obecności, dzienniki zajęć, karty pracy, protokoły, ankiety, zestawienia ocen itp. Po pisemnym wniosku prowadzącego i po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego możliwe jest powierzenie prowadzenia zająć innej osobie jeżeli taka potrzeba wynika z sytuacji nadzwyczajnych.

5.7.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do hospitacji i oceny merytorycznej jakości prowadzonych przez Wykonawcę zajęć.

5.8.            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.9.            Zajęcia odbywać się będą w grupach złożonych z ilości osób podanych w pkt. 5.1.

5.10.        Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

5.11.        Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

 1. osobista realizacja zajęć zgodnie z harmonogramem,
 2. dobór form, metod i środków dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć ze szczególnym uwzględnieniem pomocy multimedialnych zakupionych w ramach projektu,
 3. dokumentowanie zajęć w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, kartach czasu pracy i listach obecności,
 4. promocja i informowanie o projekcie, w tym w szczególności o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 5. odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,
 6. przestrzeganie regulaminu obowiązującego w pracowniach, w których będą prowadzone zajęcia.

5.12.        Inne szczegółowe zasady realizacji zajęć zostaną określone w Umowie z Wykonawcą.

5.13.        Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z faktyczną liczbą godzin zrealizowanych przez Wykonawcę na podstawie miesięcznego zestawienia. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni od rozliczenia i zaakceptowania dokumentów za dany miesiąc przedstawionych przez Wykonawców.

5.14.        Warunkiem terminowego wypłacania wynagrodzenia jest dostępność środków na subkoncie Zamawiającego związanym z realizacją projektu.   

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie od daty rozstrzygnięcia do 30.05.2019 r. z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia czasu realizacji na poszczególne zajęcia na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej, gwarantującej prawidłową realizację zadań projektu.

 

VII.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY:

7.1.            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania ofertowego.

2) Oświadczą, iż nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunkiem spełnienia wymagania określonego w pkt. 7.1 ust.2 jest Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

7.2.            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do wykonawców, którzy dysponują:

 

Część 2 A – zadanie 3 – Indywidualne wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów  wykazujących trudności w nauce:

– wykształcenie wyższe magisterskie z pedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym,

–  minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem / uczniem.

Część 2 B – zadanie 3 – Indywidualne wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów  wykazujących trudności w nauce:

– wykształcenie wyższe magisterskie z psychologii z przygotowaniem pedagogicznym,

–  minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem / uczniem.

Część 7 – zadanie 5 – realizacja zajęć w ramach koła języka angielskiego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług  gastronomicznych:

– wykształcenie wyższe (min. licencjat) z j. angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym,

– nauczyciel co najmniej kontraktowy,

– minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z j. angielskiego na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

 

7.3.            Składana oferta musi by zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

7.4.            Ocena spełniania przedstawionych poniżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z wymaganych warunków zostanie odrzucony z postępowania.

7.5.            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wymagane w poszczególnych częściach warunki udziału w postępowaniu, podane w części 7.1. i 7.2. wraz z udokumentowaniem wymaganej wiedzy, wykształcenia, doświadczenia oraz braku powiazań z Zamawiającym:

 1. a) posiadanie wymaganego wykształcenia kierunkowego z przygotowaniem pedagogicznym – kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. b) posiadania kwalifikacji kierunkowych z zakresu prowadzonych zajęć oraz kompetencji merytorycznych i dydaktyczno-metodycznych dotyczących zagadnień nauczanego przedmiotu – kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierunkowe;
 3. c) doświadczenie w pracy z uczniami min. 2 lat – oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym;
 4. d) dostarczą Program Zajęć/Programy zajęć (wraz z harmonogramem i proponowaną metodologią), które planują realizować w ramach projektu, jako załącznik do Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
 5. e) dostarczą oświadczenie o spełnieniu warunków premiujących – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
 6. f) dostarczą oświadczenie o brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

 

VIII.  KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

8.1   Cena za realizację usługi – 60 pkt.

8.2   Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu umowy w ramach poszczególnych zadań – 40 pkt. w tym:

8.2.1         Ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z częścią zamówienia: – 5 pkt. za każdy dodatkowy kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe –łącznie nie więcej niż 25 pkt.

8.2.2         Ukończone szkolenia kierunkowe i specjalistyczne: – 5 pkt. Minimum 1.

8.2.3         Doświadczenie w pracy z uczniami – od 2 lat do 10 lat – 5 pkt.; powyżej 10 lat – 10 pkt.

Ocena w ramach kryterium cenowego (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 • Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
 • Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
 • Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena za realizację zajęć ”
 • Cena brutto będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności: należny podatek i składki ZUS (jeśli dotyczą), koszt opracowania programu, koszty podróży z zastrzeżeniem, że usługa realizowana będzie w Czyżewie oraz wszystkie inne koszty związane z należytym, zgodnym z opisem wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

 

IX. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

9.1.            Każdy Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na realizację kilku wybranych części zamówienia, z zastrzeżeniem, że oferty z cenami wariantowymi na tę samą część zamówienia zostaną odrzucone.

9.2.            Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane części zamówienia.

9.3.            Formularz oferty oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane.

9.4.            Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

9.5.            Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.6.            Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.

9.7.            Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

9.8.            Forma oferty:

1)      Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

2)       Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości

3)      Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN w podziale na poszczególne części zamówienia.

4)      Kompletna oferta powinna zawierać:

 • Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz ze wszystkimi kopiami wymaganych dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie, kompetencje i uprawnienia Oferenta, adekwatnie do składanych części oferty.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków premiujących – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym –Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;

 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego jest Marek Skrypko – Kierownik Projektu, tel. 880 49 59 94, e-mail: marek.skrypko@onw.org.pl.

XI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

11.1.        Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biuro Projektu, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 86 lok. 16 lub wysłać kompletną zeskanowaną ofertę wraz z podpisami i ponumerowanymi stronami na adres e-mail: marek.skrypko@onw.org.pl.

11.2.        Kompletna oferta powinna zostać dostarczona Zamawiającemu na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 20.02.2018 r. do godz. 15.00 w Biurze Projektu lub pocztą elektroniczną (liczy się data i godzina wpływu oferty na serwer poczty Zamawiającego).

11.3.        Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

11.4.        O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail.

11.5.        Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.

11.6.        Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

 

XII.    POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

12.1.        W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

12.2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:

 • Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 • Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
 • Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego.
 • Jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

 

XIII.  WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

13.1.        Zamawiający z wybranymi Wykonawcami podpisze umowę zlecenie na cały okres realizacji zajęć.

13.2.        Płatność z tytułu realizacji zajęć będą realizowane w częściach miesięcznych na podstawie poprawniej wypełnionej i dostarczonej dokumentacji, w tym zestawienia zrealizowanych godzin, dzienników zajęć, kart czasu pracy oraz wystawionego rachunku.

13.3.        Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

13.4.        Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

 

Zał.-nr-1 MS 

Zał.-nr-2 MS

Zał.-nr-3 MS

Diagnoza_technikum1-1

 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD