ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RR/NJKZ/18 z dnia 06.03.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT
w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na kompleksową organizację wyjazdów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Szczegółowe informacje o postępowaniu w załączonych dokumentach: