Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jako wyposażenia pracowni w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, stanowiąca:
a) Doposażenie pracowni gastronomicznej
b) Doposażenie pracowni informatycznej
c) Doposażenie pracowni produkcji rolniczej
d) Zakup programów niezbędnych do realizacji Zadania 6 projektu – Rozwijanie u uczniów Technikum ZSOiZ w Czyżewie kompetencji kluczowych – informatycznych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

 

Zapytanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie 06.03.2018

zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – formularz ofertowy

zał. nr 3 – kalkulacja cenowa

zał. nr 4 – oświadczenie