Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie podlaskim”. Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w załączonych dokumentach.

Miejsce realizacji zamówienia: M. Białystok, woj. podlaskie

Dokumentacja:
– w formacie doc

Zapytanie ofertowe 03_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 1 formularz oferty 03_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 2 wykaz przeprowadzonych konkursów 03_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 3 oświadczenie o sytuacji oferenta 03_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 4 oświadczenie o braku powiązań 03_03_AI_2018_Białystok

Zał. nr 5. Podst_inf_doty_uzyskiwania_kwalifikacji_w_ramach_projektow_wspol_z_EFS (PDF)

 

– w formacie pdf

Zapytanie ofertowe 03_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 1 formularz oferty 03_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 2 wykaz przeprowadzonych konkursów 03_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 3 oświadczenie o sytuacji oferenta 03_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 4 oświadczenie o braku powiązań 03_03_AI_2018_Białystok

Zał. nr 5. Podst_inf_doty_uzyskiwania_kwalifikacji_w_ramach_projektow_wspol_z_EFS