Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie podlaskim”. Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w załączonych dokumentach.

Miejsce realizacji zamówienia: M. Białystok, woj. podlaskie

Dokumentacja:
– w formacie doc

ZAPYTANIE OFERTOWE 04_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 1 – formularz oferty 04_03_AI_2018 Suwałki

zalacznik nr 2 – wykaz przeprowadzonych kursów 04_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 3 – oświadczenie o sytuacji oferenta 04_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań04_03_AI_2018 Suwałki

Zał. nr 5. Podst_inf_doty_uzyskiwania_kwalifikacji_w_ramach_projektow_wspol_z_EFS

 

– w formacie pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE 04_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 1 – formularz oferty 04_03_AI_2018 Suwałki

zalacznik nr 2 – wykaz przeprowadzonych kursów 04_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 3 – oświadczenie o sytuacji oferenta 04_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań04_03_AI_2018 Suwałki

Zał. nr 5. Podst_inf_doty_uzyskiwania_kwalifikacji_w_ramach_projektow_wspol_z_EFS