ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RR/TDE/19 z dnia 02.01.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT
w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na kompleksową organizację obozu językowego z j. angielskiego w ramach projektu „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

I. ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Legionowa 14/16 lok. 101,
15-099 Białystok
NIP: 5423108836
REGON: 200241401

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie rozeznania rynku określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja poniżej opisanego działania:

       
1. Obóz językowy z j. angielskiego, 22 uczniów, 21-28.01.2019    
 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

a)       CZAS TRWANIA OBOZU: 8 dni, 7 noclegów

b)      ILOŚĆ GODZIN AKTYWNOŚCI ZAGWARANTOWANYCH UCZESTNIKOM OBOZU:

75 godzin. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia obozu zgodnie z ramowym programem dnia (przedstawionym w dalszej części dokumentu) oraz opisem merytorycznym tam zawartym.

c)       LICZBA UCZESTNIKÓW: 22 uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w ZS w Brańsku uczęszczających do klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum (podzielonych na 2 grupy)

d)      UBEZPIECZENIE: Wykonawca zapewnia niezbędne ubezpieczenia w tym NNW i KL wszystkich uczestników obozu (kserokopie polis Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed terminem realizacji obozu).

e)      TRANSPORT: autobus w obie strony (Brańsk – miejsce realizacji obozu – Brańsk)

f)        MIEJSCE NOCLEGU / REALIZACJI OBOZU: Po stronie wykonawcy leży zapewnienie noclegu – w hotelu/motelu/pensjonacie. Grupa może zostać zakwaterowana wraz z opiekunami w więcej niż jednym obiekcie, z zastrzeżeniem, że obiekty muszą znajdować się w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, a rozmieszczenie uczniów umożliwiać będzie sprawowanie nadzoru nad młodzieżą.

Wymagany standard obiektu/ów: obiekt/y czysty/e, wyposażony/e w sprawne urządzenia sanitarne i techniczne. Obiekt/y ogrzewany/e – dotyczy wszystkich pomieszczeń wykorzystywanych przez uczestników obozu. Pokoje dla uczniów 3-4 osobowe z łazienkami oraz WC, łazienki zaopatrzone w natryski z ciepłą wodą dostępną bez ograniczeń.

Obiekt/y powinny dysponować infrastrukturą niezbędną do realizacji programu merytorycznego obozu.

g)       WYŻYWIENIE: Wykonawca zapewnia uczniom wyżywienie podczas obozu tj. trzy posiłki: śniadanie, obiad (dwudaniowy) oraz kolację. Pierwszego dnia obozu uczestnicy powinni mieć zapewniony obiad i kolację. Ostatniego, ósmego dnia obozu, uczestnicy powinni mieć zapewnione śniadanie i obiad. W pozostałe dni obowiązuje wyżywienie składające się z 3 posiłków.

h)      KADRA: Wykonawca zapewnia wymaganą liczbę opiekunów oraz kadrę merytoryczną niezbędną do realizacji programu obozu.

i)        EWALUACJA: Zamawiający powinien przeprowadzić pre i post testy celem udokumentowania faktu podniesienia kompetencji językowych przez uczestników obozu. Testy, wraz z raportem podsumowującym ich wyniki, powinny być przekazane Zamawiającemu po zakończeniu obozu.

j)        INNE: Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zgłoszenie faktu realizacji obozu do właściwych instytucji.

 

Opis zakresu merytorycznego przedmiotu zamówienia:

 

Uczestnikami działania będzie 22 uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w ZS w Brańsku uczęszczających do klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum. Uczniowie powinni zostać podzieleni na 2 grupy, tak aby oferowane wsparcie możliwie trafnie dostosować do ich potrzeb.

W trakcie obozu realizowany powinien być intensywny program doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Uczestnicy powinni zostać zobowiązani, aby w trakcie obozu komunikować się wyłącznie w j. angielskim. W ten sposób rozwijać będą znajomość codziennego języka wykorzystując w tym celu konwersacje, gry słowne, dyskusje grupowe, a także naturalnie pojawiające się interakcje podczas wspólnie spędzanego czasu.

Podczas obozu wykorzystywana powinna być metoda imersji językowej, celem możliwie najszybszej poprawy komunikatywności. Program obozu powinien być tak ułożony, aby zmaksymalizować ilość interakcji wymagających komunikacji na różnorodne tematy pomiędzy uczestnikami.

Czas trwania obozu: 8 dni, 75 godzin, 7 noclegów

Ramowy, proponowany program dnia:

8:30-9:15           Śniadanie

9:15-10:00         Warm Up Your Mind – sesja mająca na celu rozbudzenie myślenia w języku angielskim, podczas której wykorzystywane są różne gry językowe wymagające komunikacji

10:00-12:00       Sesje konwersacyjne – trwające 30 minut dyskusje 3-osobowych grup uczestników na zadany temat. Temat dyskusji jest zmieniany co 30 minut.

12:00-13:00       Warsztaty językowe – zajęcia grupowe, podczas których w kilkuosobowych zespołach ćwiczymy dyskusje, negocjacje, sztukę prezentacji a także kreatywność

13:00-14:00       Obiad

14:00-15:00       Czas indywidualnej nauki – bardzo potrzebna chwila wytchnienia od intensywnej pracy umysłowej, to czas swobodnej konwersacji podczas wspólnej gry karcianej lub planszowej, czas na czytanie powieści anglojęzycznej, przyjrzenie notatek utworzonych podczas sesji konwersacyjnych, czas dla siebie aczkolwiek nadal obowiązuje język angielski

15:00-17.00       Warsztaty językowe

17.00-17.30       „Tea Time” – przerwa

17.30-18.30       Sesje konwersacyjne

18.30-19.00       Kolacja

19.00-20.00       Entertainment Time – czas quizów, zabaw i gier w języku angielskim, jak również czas na swobodne konwersacje pomiędzy uczestnikami

20.00-21.30       Social Time – czas na swobodne rozmowy

Wykonawca w ramach ceny brutto ujmie także ewentualny koszt parkingów/płatnej strefy parkowania/opłaty drogowe.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Terminy realizacji został podane w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia powinien zostać przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu po rozstrzygnięciu postępowania.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Brak powiązań z Zamawiającym
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/Wykonawca oświadczy, iż nie jest wykluczony
z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Najniższa łączna cena brutto.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
W odpowiedzi na zamówienie:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 oraz „Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań” stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania cenowego.
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
1. pocztą tradycyjną na adres: Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Ciepła 40, lok. 15, 15-472 Białystok
2. osobiście w biurze projektu: Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Ciepła 40, lok. 15, 15-472 Białystok
3. mailowo na adres fundacja@onw.org.pl

w terminie do 04.01.2019 do godz. 12.00:

Osoba do kontaktu:
Paweł Mickiewicz
Tel. |+48| 880495994
Email: pawel.mickiewicz@onw.org.pl
Biuro projektu i adres do korespondencji:
ul. Ciepła 40, lok. 15
15-472 Białystok
Tel./Fax |+48| 85 661 09 33

 

Wykaz załączników:

1. formularz ofertowy

2. oświadczenie oferenta o braku powiązań