ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/SWI.2/2019

w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0151/17

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

 

Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Szansa w integracji II”. Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania.

4.1.1 Szkolenie zawodowe: magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344)

Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego (WW) z wymianą butli (kod zawodu: 8344)

Ø  szkolenie zgodne z wymaganiami UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego
w kategorii IIWJO w zakresie wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych oraz z wymaganiami Prezesa URE w zakresie wymiany butli;

Ø  czas trwania szkolenia: nie mniej niż 120h/na uczestnika/czkę szkolenia, w tym kurs operatora wózków widłowych nie mniej niż 67h/na uczestnika/czkę szkolenia;

Ø  przewidywana liczba uczestników/czek: 7 osób – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek;

Ø  przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek;

Ø  osoby prowadzące szkolenie posiadać będą certyfikat UDT;

Ø  po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają uprawnienia kwalifikacji zawodowych (nadane przez UDT), świadectwo kwalifikacji „E” na wymianę butli gazowych wydane przez Komisję Energetyczną oraz zaświadczenia MEN potwierdzające kwalifikację/nabycie kompetencji w zawodzie magazyniera zgodnie z wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania.

 

4.1.2 Szkolenie zawodowe: Kelner

 

Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego: kelner.

Ø  czas trwania szkolenia: nie mniej niż 120h/na uczestnika/czkę szkolenia, w tym minimum 40h zajęć teoretycznych, minimum 30h zajęć praktycznych oraz minimum 50h panelu języka niemieckiego w zawodzie kelnera

Ø  przewidywana liczba uczestników/czek: 1 osoba – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek;

Ø  przewidywana liczba szkoleń: 1

Ø  po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie MEN potwierdzające kwalifikację/nabycie kompetencji w zawodzie kelnera zgodnie z wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 5 do przedmiotowego zapytania.

 

4.1.3 Szkolenie zawodowe: Operator/kierowca koparko-ładowarki (kod zawodu: 834205)

Realizacja szkoleń zostanie zlecona podmiotowi posiadającemu wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz doświadczenie (zgodnie z punktem 5.2.2 niniejszego zapytania) w realizacji szkolenia zawodowego na operatora/kierowcę koparko-ładowarki kl. III (kod zawodu: 834205)

 

Ø  czas trwania szkolenia: minimum 202h (teorii i praktyki) na uczestnika/czkę

Ø  przewidywana liczba uczestników/czek: 2 osoby – możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników/czek;

Ø  przewidywana liczba szkoleń: minimum 1 – możliwość zwiększenia ilości szkoleń, w zależności od ilości chętnych uczestników/czek

Ø  po ukończeniu szkolenia uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenia MEN potwierdzające nabycie kompetencji w zawodzie operatora koparko-ładowarki kl. III oraz certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje wg Instytutu Mechanizacji i Budownictwa Skalnego w Warszawie.

Termin składania ofert: 18.01.2019 do godz. 15.00 (osobiście lub pocztą/kurierem)  

Pełna treść zapytania ofertowego opublikowana jest pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1159828