Fundacja OKNO NA WSCHÓD

zaprasza

do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektu pt. „Z nauką na TY” o numerze RPPD.03.01.02-20-0302/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”

Termin składania ofert – do 01.08.2019 go godziny 16.00

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_ pomoce dydaktyczne

Załacznik nr 2_ Formularz ofertowy_pomoce dydaktyczne

Załacznik nr 3_Oświadczenie o braku powiązań