Fundacja OKNO NA WSCHÓD

zaprasza

do udziału w postępowaniu na wykonywanie usługi polegającej na przewożeniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Narwi, ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2021 w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji” o numerze RPPD.03.01.02-20-0304/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Termin składania ofert – do 06.09.2019 do godziny 16.00

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Publikacja na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   – nr ogłoszenia 1203628

Załączniki: