Fundacja OKNO NA WSCHÓD

informuje, iż w dnia 13.09.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonywanie usługi polegającej na przewożeniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Narwi, ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2021 w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji” o numerze RPPD.03.01.02-20-0304/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Termin składania ofert upłynął 06.09.2019.r

Informacja o wyniku postępowania dostępna na portalu Baza Konkurencyjności
pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl