Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Białystok, 31 .01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/NJKZ/2018 z 20.01.2018 r. na organizację i przeprowadzenie Kursu Baristy w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,… [czytaj dalej]

Wyniki wyboru są dostępne w pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty – 1-NJKZ-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/NJKZ/2018 z dnia 26.01.2018 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1084361    ZAMAWIAJĄCY Fundacja OKNO NA WSCHÓD 15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 101 NIP: 5423108836 REGON: 200241401   MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA : Siedziba Zamawiającego Strona internetowa Zamawiającego: www.onw.org.pl Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w… [czytaj dalej]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/NJKZ/2018 z dnia 20.01.2018 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAMAWIAJĄCY Fundacja OKNO NA WSCHÓD 15-099 Białystok Legionowa 14/16 lok. 101 NIP:  5423108836 REGON: 200241401  MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA : Biuro Projektu Zamawiającego Strona internetowa Zamawiającego: www.onw.org.pl Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082739  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… [czytaj dalej]

Dodano: 19.01.2018

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/AI/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postepowaniu na realizację usługi cateringowej W związku z realizowanym projektem pn. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” nr RPPD.07.01.00-20-0122/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji,… [czytaj dalej]

W związku z Zapytaniem Ofertowym nr 01/01/SWI/2018, prowadzonym w trybie udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym zamówienia usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szansa w integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, jako Zamawiający informujemy, że zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w… [czytaj dalej]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NJKZ/2018 z dnia 08.01.2018 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności   Informuje się, że ulega zmianie dokumentacja ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/NJKZ/2018 z dnia 08.01.2018 r., którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań,… [czytaj dalej]

Dodano: 04.01.2018

W związku z realizowanym projektem pn. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86, zwraca się z prośba… [czytaj dalej]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/SWI/2018 w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0036/16 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności   ZAMAWIAJĄCY    Fundacja OKNO NA WSCHÓD 15-099 Białystok Legionowa 14/16 lok. 101 NIP:  5423108836 REGON: 200241401   MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:   Biuro Projektu Zamawiającego Strona internetowa Zamawiającego: www.onw.org.pl Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl                   III.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest… [czytaj dalej]

W związku z Zapytaniem Ofertowym nr 03/11/SWI/2017, prowadzonym w trybie udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym zamówienia usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szansa w integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, jako Zamawiający informujemy, że zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w… [czytaj dalej]