Fundacja OKNO NA WSCHÓD została utworzona w 2008 roku. Jest apolityczną, niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy Wschodniej oraz rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego. W obszarze współpracy międzynarodowej działalność fundacji obejmuje: promocję polskich dobrych praktyk w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, promocję Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, w tym nauczanie języka polskiego w oparciu o szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe, inicjowanie kontaktów i współpracy między podmiotami i grupami zawodowymi z Polski i krajów Europy Wschodniej. Realizując cele dotyczące rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego, Fundacja OKNO NA WSCHÓD zajmuje się: wsparciem grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.

Bez tytułu

Fundacja jest właścicielem marki Study in Białystok, pod którą działa Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu – www.studyinbialystok.pl – jedyny w regionie punkt informacyjno-doradczy wspierające studentów białostockich uczelni wyższych z Europy Wschodniej w integracji ze społecznością lokalną, służący pomocą w kwestiach związanych ze studiami w Polsce, legalizacją pobytu i podejmowaniem pracy.

Logotyp_1Fundacja prowadzi pierwszą na rynku bezpłatną platformę e-learningową www.polskijazyk.pl, umożliwiającą osobom rosyjsko i ukraińskojęzycznym naukę języka polskiego na poziomach od A1 do B1. Każdego miesiąca z platformy korzysta kila tysięcy osób z Europy Wschodniej.

 

 

 


Фонд ОКНО НА ВОСТОК был основан в 2008 году. Он является аполитической независимой организацией, деятельность которой направлена на построение добрососедских отношений Польши со странами Восточной Европы, а также на социальное и экономическое развитие Подлясского воеводства. В сфере международного сотрудничества деятельность Фонда включает: продвижение польских хороших практик в области демократических и рыночных изменений, продвижение Польши и знаний о современной Польше, в том числе обучение польскому языку на стационарной и удаленной (e-learning) основе, инициирование контактов и сотрудничества между субъектами и профессиональными группами из Польши и стран Восточной Европы. Реализуя цели, касающиеся социального и экономического развития Подлясского воеводства, Фонд ОКНО НА ВОСТОК занимается: поддержкой групп исключенных жителей или тех, кому угрожает социальное исключение, а также профессиональной активизацией безработных.

Фонд является собственником бренда «Study in Białystok», под которым работает «Белостокский Центр Поддержки Студентов с Востока» – www.studyinbialystok.pl – единственный в регионе информационно-консультативный пункт, который оказывает поддержку студентам белостокских ВУЗов, приехавшим с Восточной Европы, по интеграции с местным сообществом, помогает по вопросам, связанным с обучением в Польше, легализацией пребывания и началом работы.

В 2015 году Фонд запустил первую бесплатную платформу для удаленного обучения, которая дает возможность изучать польский язык на уровнях от A1 до B2 русско- и украинскоязычным пользователям – www.polskijazyk.pl. Ежемесячно платформой пользуются несколько тысяч человек с Восточной Европы.


 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD jest członkiem następujących organizacji:

1. Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok (http://federacjabialystok.pl/)

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

 

 

 

 

2. Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh (http://www.alfpolska.org/)

logo Fundacji

 

 

 

 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD dba o transparentność swoich działań. Z tego powodu na stronie udostępniamy statut organizacji oraz roczne sprawozdania. Dokumenty  można pobrać poniżej.

  1. Statut Fundacji OKNO NA WSCHÓD
  2. Sprawozdanie finansowe Fundacji OKNO NA WSCHÓD za 2012 rok
  3. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji OKNO NA WSCHÓD za 2012 rok
  4. Sprawozdanie finansowe Fundacji OKNO NA WSCHÓD za 2013 rok
  5. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji OKNO NA WSCHÓD za 2013 rok
  6. Sprawozdanie finansowe Fundacji OKNO NA WSCHÓD za 2014 rok
  7. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji OKNO NA WSCHÓD za 2014 rok
  8. Sprawozdanie finansowe Fundacji OKNO NA WSCHÓD za 2015 rok
  9. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji OKNO NA WSCHÓD za 2015 rok