Projekty obecnie realizowane przez Fundację OKNO NA WSCHÓD:

1. Tytuł projektu: Tak dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok (http://takdlapracy.onw.org.pl/)

a. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, dotyczący aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku)
b. Termin realizacji: 01.03.2016-31.05.2017
c. Miejsce realizacji: powiat białostocki, powiat sokólski, miasto Białystok
d. Streszczenie: Projekt ma na celu zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 60 osób (24 kobiet i 36 mężczyzn) po 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów sokólskiego i białostockiego oraz w mieście Białystok. Uczestnicy projektu uczestniczą w poradnictwie zawodowym, warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztatach psychologiczno-doradczych, szkoleniach zawodowych (spawacz metodą MIG, operator obrabiarek CNC oraz pomoc kuchenna), pośrednictwie pracy oraz stażach zawodowych. W efekcie realizacji projektu przynajmniej 24 uczestników przedsięwzięcia znajdzie stałą pracę.

2. Tytuł projektu: Tak dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2 (http://takdlapracy.onw.org.pl/

a. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, dotyczący aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku)
b. Termin realizacji: od 01.05.2017 do 30.09.2018 r.
c. Miejsce realizacji: powiat białostocki, powiat sokólski, miasto Białystok
d. Streszczenie: Projekt ma na celu zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 80 osób (35 kobiet i 45 mężczyzn) po 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów sokólskiego i białostockiego oraz w mieście Białystok. Uczestnicy projektu uczestniczą w poradnictwie zawodowym, warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztatach psychologiczno-doradczych, szkoleniach zawodowych (spawacz metodą MAG, pomoc kuchenna, magazynier z obsługą wózków widłowych z wymiana butli, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kierowca samochodów ciężarowych kat C/C+E), pośrednictwie pracy oraz stażach zawodowych. W efekcie realizacji projektu przynajmniej 34 uczestników przedsięwzięcia znajdzie stałą pracę.

Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „ALFA” w Białymstoku.


 
 
 
 
 
3. Tytuł projektu: Tak dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku

a. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Priorytet inwestycyjny 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia. umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.
b. Termin realizacji: 01.06.2017 – 31.03.2019
c. Miejsce realizacji: Woj. podlaskie, Powiat bielski, Gmina Brańsk – miasto
d. Streszczenie: Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku. Projekt realizowany w partnerstwie, w którym Liderem jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD a Partnerem – Uniwersytet w Białymstoku. Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZS Brańsk ukierunkowanej na podniesienie kompetencji kluczowych (matematycznych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji naukowo-technicznych i informatycznych) i wzmocnienie właściwych postaw (umiejętności uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa) u wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w ZS Brańsk oraz podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw 35 (28 kobiet, 7 mężczyzn) w ZS Brańsk poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący, m.in.

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki), języków obcych (jęz. ang., jęz. niem.), umiejętności naukowo-technicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i LO;

– zajęcia rozwijające zdolności uczniów – zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”, koło informatyczne, koło matematyczne, koło naukowe z jęz. ang., koło naukowe z jęz. niem., koło biologiczne, koło chemiczne, koło fizyczne, koło geograficzne

– zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty efektywnego uczenia się”, „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”;     

– realizację projektów edukacyjnych – Blog szkolny „Halo Szkoła”, Blog szkolny „Spacerkiem po przedwojennym Brańsku”, projekt ekologiczny „EKO-ART”;

 – wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych – Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie, Oceanarium w Gdyni, Białowieski Park Narodowy;

– rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów – zajęcia z surdopedagogiki dla uczniów z zaburzeniami słuchu, zajęcia z oligofrenopedagogiki, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, biblioterapia, arteterapia, indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

– szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej ;

– utworzenie międzyszkolnej pracowni matematycznej;

– doposażenie szkolnych pracowni dydaktycznych, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni, m.in. tablic interaktywnych, laptopów, projektorów multimedialnych, drukarek, mikroskopów, radioodbiorników, map, globusów, tablic edukacyjnych, przyrządów i preparatów do pracowni przyrodniczych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych i językowych;

– modernizacja szkolnej sieci WiFi oraz zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej;

– wykorzystanie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

KONTAKT:

Kierownik Projektu: Beata Grygorczuk, tel. 85 661 09 33, email: beata.grygorczuk@onw.org.pl 

 

4. Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia zawodowego

a. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Osi priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF

b. Termin realizacji: 01.06.2017 – 31.01.2019

c. Miejsce realizacji: Województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki, Gmina Czyżew – miasto

d. Streszczenie: Projekt ma na celu wsparcie kształcenia zawodowego uczniów i nauczycieli Technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. W ramach projektu przewidziano działania skierowane do 28 nauczycieli technikum i 237 uczniów kształcących się w nim w zawodach: technik agrobiznesu, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Wsparcie uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym technikum. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego oraz zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów nauczycieli tj.:

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze niwelujące dysproporcje edukacyjne miedzy uczniami oraz wsparcie psychologiczne dla uczniów wykazujących trudności w nauce,

– zajęcia podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów,

– poradnictwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów technikum,

– staże zawodowe dla uczniów oraz dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,

– podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z TIK oraz wykorzystywania metod eksperymentu naukowego i edukacji,

– studia podyplomowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele otrzymają kompleksowe wsparcie pozwalające prowadzenie kształcenia na konkurencyjnym poziomie, co przyczyni się do zwiększenia szans uczniów na rynku pracy i wzmocni korelację miedzy technikum a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

KONTAKT:

Kierownik Projektu: Ewelina Docnik, tel. 85 661 09 33, email: ewelina.docnik@onw.org.pl

 

5. Tytuł projektu: Kierunek adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (http://studyinbialystok.pl/pl/)

a. Źródło finansowania: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)
b. Termin realizacji: 01.08.2015-31.07.2017
c. Miejsce realizacji: Białystok
d. Streszczenie: Projekt „Kierunek adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej” stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem z adaptacją i integracją obywateli państw trzecich nie należących do UE (szczególnie z Białorusi, Ukrainy i Rosji) przyjeżdzających do Białegostoku na studia.

Grupę docelową projektu stanowią cudzoziemcy studenci kształcący się na białostockich uczelniach wyższych pochodzący z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (w szczególności Białorusi, Ukrainy i Rosji).
Celem ogólnym projektu jest wsparcie procesu integracji z polskim społeczeństwem obywateli państw byłego ZSRR nie będących członkami Unii Europejskiej (państwa trzecie) przybywających do Białegostoku na studia poprzez: prowadzenie Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu i platformy informacyjnej www.studyinbialystok.pl, organizację kursów językowych i wyjazdów edukacyjnych, animowanie aktywności studentów-obcokrajowców (wolontariat w organizacjach pozarządowych oraz udział w organizacji wydarzeń kulturalnych).

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

FAMI

 
 
 
 
6. Tytuł projektu: „Szansa w integracji”

a. Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1584023,87 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
b. Termin realizacji: od 01.01.2017 do 30.06.2018 r.
c. Miejsce realizacji: miasto Hajnówka, województwo Podlaskie;
d. Streszczenie:  Projekt ma na celu reintegrację społeczno-zawodową 100 osób (50K,50M) oraz wsparcie środowiska 36 dzieci i młodzieży (18K,18M) z ich otoczenia, zamieszkujących w Hajnówce w województwie Podlaskim do 31.08.2018. Grupa docelowa obejmuje osoby. od 18 roku życia, gdzie min. 30 osób (15K,15M) będzie po 50 roku życia, zagrożonych ubóstwem, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej przestanki (zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2014 r.).
W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania z zakresu: pracy socjalnej oraz aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym, zdrowotnym oraz edukacyjnym oraz działania środowiskowe dla dzieci UP.
Wsparcie będzie realizowane na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, tworzonej przez UP przy pomocy pracowników socjalnych, psychologa, coacha, doradcy zawodowego, i innych specjalistów na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb UP z uwzględnieniem wszystkich dostępnych instrumentów. Rekrutacja oraz pomoc w określeniu I części ścieżki będzie realizowane przez pracowników socjalnych. Następnie UP uda się na indywidualne spotkania z psychologiem, gdzie będzie tworzona II część ścieżki. Następnie osoby, które będą potrzebowały terapii, wsparcia psychologicznego lub dokończenia edukacji będą realizowały te instrumenty a pozostali UP odbędą zajęcia z doradcą zawodowym (z III profilu w PUP)
W całym procesie realizacji ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej będą indywidualne spotkania UP z coachem, zwiększające motywację i kontrolę osiągania zamierzonych celów.
Projekt dzięki zaangażowaniu w jego realizację licznych hajnowskich instytucji i podmiotów przyczyni się do zawiązania stałej współpracy pomiędzy tymi podmiotami, co umożliwi kompleksowe wsparcie beneficjentów wykraczające poza projekt.
Ilość i formy wsparcia wynikają ze szczegółowej analizy sytuacji os. z grupy docelowej, zaś zakres i program wsparcia społeczno-zawodowego odpowiada wymogom i potrzebom UP i pracodawców. Rezultatem będzie podwyższenie kompetencji społecznych u co najmniej 56UP oraz podjęcie pracy przez 22 UP i utrzymanie jej przez minimum 3 miesiące, co będzie stanowiło trwałość projektu.

 

 

 

 

Projekty zrealizowane przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w 2016 roku:

1. Tytuł projektu: Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci. Edycja 2016

a. Źródło finansowania: Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
b. Termin realizacji: 01.07.2016 – 31.12.2016
c. Miejsce realizacji: Supraśl, Choroszcz, Zabłudów, Łapy, Michałowo, Czarna Białostocka, Wasilków, Białystok
d. Streszczenie: Projekt „Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci” miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów poprzez zorganizowanie dla 100 osób cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera, internetu i nowych technologii. Projekt adresowany był do osób pochodzących z defaworyzowanych obszarów gmin miejsko-wiejskich województwa podlaskiego: Supraśl, Choroszcz, Zabłudów, Łapy, Michałowo, Czarna Białostocka, Wasilków oraz do mieszkańców miasta Białystok.

2. Tytuł projektu: Akademia Szkolnych Animatorów

a. Źródło finansowania: Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2016 r. (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
b. Termin realizacji: 01.06 – 30.09.2016
c. Miejsce realizacji: Supraśl
d. Streszczenie: W ramach projektu zorganizowano kolonie dla 35 młodzieżowych liderów polonijnych z Białorusi. Celem przedsięwzięcia było zaktywizowanie jego uczestników i uczynienie z nich aktywnych, świadomych członków polskiej diaspory, którzy swoja postawą będą wspierać i animować środowiska polonijne na Białorusi, a tym samym przyczyniać się do rozwoju postaw obywatelskich i partycypacyjnych wśród tejże społeczności. W ramach kolonii młodzież uczestniczyła w wielu aktywnościach i warsztatach mających na celu pobudzenie wśród nich kompetencji animacyjnych i liderskich, poszerzenie wiedzy i umiejętności, a także w różnego rodzaju spotkaniach, wyjazdach edukacyjnych, grach i zabawach.

3. Tytuł projektu: Poznaj polski – Poznaj Polskę. Etap II (http://www.polskijazyk.pl/)

a. Źródło finansowania: Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016 (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
b. Termin realizacji: 01.02.2016 – 30.11.2016
c. Miejsce realizacji: Polska, Białoruś, Ukraina, Rosja
d. Streszczenie: Istotą projektu była rozbudowa powstałej w 2015 r. bezpłatnej platformy e-learningowej do nauki języka polskiego www.polskijazyk.pl. Platforma kierowana jest do rosyjskojęzycznych odbiorców z Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. W ramach projektu: wprowadzono dodatkowe ćwiczenia do już istniejących lekcji z poziomów A1-B1, opracowano lekcje umożliwiające opanowanie j. polskiego na poziomie B2, udostępniono ukraińskojęzyczną wersję kursu, a platforma została dostosowana do obsługi za pomocą urządzeń mobilnych.
Realizacja projektu umożliwiła: wzrost znajomości j. polskiego oraz wiedzy o współczesnej Polsce na Ukrainie, Białorusi i w Rosji, a przez to zmniejszenie znaczenia bariery językowych przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu studiów w Polsce przez osoby ze wschodniej Europy.

4. Tytuł projektu: Aktywne Rady Społeczne II

a. Źródło finansowania: Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (Fundacja Solidarności Międzynarodowej)
b. Termin realizacji: 01.02.2016-30.11.2016
c. Miejsce realizacji: Ukraina – obwody: czerkaski, kijowski, kirowohradzki, połtawski, winnicki; Polska – miasta: Warszawa, Białystok, Suwałki, Mława
d. Streszczenie: Celem projektu było wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych w obwodach czerkaskim, kijowskim, kirowohradzkim, połtawskim oraz winnickim do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie poprzez wzmocnienie usankcjonowanych prawem mechanizmów wsparcia partycypacji publicznej, jakimi są rady społeczne.
W ramach projektu:
– zorganizowano 6-dniową wizytę studyjną w Polsce 12 przedstawicieli administracji samorządowej i Rad Społecznych z obwodu czerkaskiego z miejscowości Kaniw, Smiła, Umań, Czigirin
– powołano 4-osobową Grupę Doradczą
– opracowano Poradnik Modelowej Rady Społecznej (publikacja do pobrania)
– przeprowadzono I Forum Rad Społecznych
– wsparciem merytorycznym objęto 4 Rady Społeczne z obwodu czerkaskiego z miast Kaniw, Smiła, Umań, Czigiriń
– w obwodach kijowskim, kirowohradzkim, połtawskim oraz winnickim powołano 4 nowe Rady Społeczne
– przeprowadzono 6-dniową wizytę studyjną w Polsce 12 przedstawicieli administracji samorządowej i grup inicjatywnych z obwodów kijowskiego, kirowohradzkiego, połtawskiego oraz winnickiego

5. Tytuł projektu: Krok do kariery – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych nie będących obywatelami UE w wejściu na rynek pracy (http://studyinbialystok.pl/pl/)

a. Źródło finansowania: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)
b. Termin realizacji: 01.10.2015-30.09.2016
c. Miejsce realizacji: Białystok
d. Streszczenie: Projekt „Krok do kariery – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych nie będących obywatelami UE w wejściu na rynek pracy” stanowił odpowiedź na zdiagnozowany problem braku bądź niewystarczającego poziomu wsparcia osób z grupy docelowej w procesie wchodzenia na polski rynek pracy. Grupę docelową projektu stanowili cudzoziemscy studenci kształcący się na białostockich uczelniach wyższych pochodzący z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (w szczególności Białorusi, Ukrainy i Rosji).
Celem projektu było wsparcie 60 studentów białostockich uczelni wyższych nie będących obywatelami Unii Europejskiej – pochodzących głównie z Białorusi, Ukrainy i Rosji – w procesie wchodzenia na rynek pracy poprzez: doradztwo zawodowe, szkolenia wzmacniające w uczestnikach kompetencje miękkie oraz wydanie publikacji „Studia i praca w Polsce. Przewodnik dla zagranicznych studentów i absolwentów polskich uczelni” (publikacja do pobrania).

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

FAMI

 

 

6. Tytuł projektu: Study Tours to Poland

a. Źródło finansowania: Program „RITA/STP – Wizyty Studyjne w Polsce” (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności)
b. Termin realizacji: od 2012 do 2016
c. Miejsce realizacji: Białystok, Warszawa
d. Streszczenie: Study Tours to Poland to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej (samorządowców, urzędników państwowych, przedstawicieli instytucji publicznych itp.). Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. Fundacja OKNO NA WSCHÓD od 2012 r. pełni rolę operatora wizyt w województwie podlaskim.