Projekty obecnie realizowane przez Fundację OKNO NA WSCHÓD:

 

1. Tytuł projektu: Podlaskie lokalnie (www.podlaskielokalnie.pl)

a. Źródło finansowania: Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.
b. Termin realizacji: 01.06.2018-31.12.2019 r.
c. Miejsce realizacji: województwo podlaskie
d. Streszczenie:

„Podlaskie Lokalnie” to program, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby osiągnąć ten cel, Operatorzy przewidują zorganizowanie do końca 2019 roku pięciu konkursów regrantingowych dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

1. Wspieranie Inicjatyw Lokalnych
2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych

W ramach projektu przewidziano udzielenie mikrodotacji w wysokości do 5000zł.
Pierwszy konkurs Wsparcia Inicjatyw Lokalnych rusza 11 sierpnia.
Podmiotami uprawnionymi są wnioskowania o dotację są nie tylko organizacje społeczne, lecz także nieformalne grupy, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym w zakładce Dokumenty.

W roku 2018 program Podlaskie Lokalnie zakłada dofinansowanie inicjatyw o szerokiej tematyce angażującej społeczności lokalne lub wspierających rozwój młodych NGO, ze szczególną troską pochylając się nad działaniami dotyczącymi upamiętnienia stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości.
Możliwie najsilniej wychodząc naprzeciw zaangażowanym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, program Podlaskie Lokalnie przewiduje szereg spotkań informacyjnych oraz doradztwo indywidualne, które pozwolą skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach Kadra oraz Spotkania Informacyjne.

 

2. Tytuł projektu: Tak dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2 (http://takdlapracy.onw.org.pl/

a. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, dotyczący aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku)
b. Termin realizacji: od 01.05.2017 do 30.09.2018 r.
c. Miejsce realizacji: powiat białostocki, powiat sokólski, miasto Białystok
d. Streszczenie: Projekt ma na celu zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 80 osób (35 kobiet i 45 mężczyzn) po 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów sokólskiego i białostockiego oraz w mieście Białystok. Uczestnicy projektu uczestniczą w poradnictwie zawodowym, warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztatach psychologiczno-doradczych, szkoleniach zawodowych (spawacz metodą MAG, pomoc kuchenna, magazynier z obsługą wózków widłowych z wymiana butli, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kierowca samochodów ciężarowych kat C/C+E), pośrednictwie pracy oraz stażach zawodowych. W efekcie realizacji projektu przynajmniej 34 uczestników przedsięwzięcia znajdzie stałą pracę.

Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „ALFA” w Białymstoku.


 
 
 
 
 
3. Tytuł projektu: Tak dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku

a. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Priorytet inwestycyjny 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia. umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.
b. Termin realizacji: 01.06.2017 – 31.03.2019
c. Miejsce realizacji: Woj. podlaskie, Powiat bielski, Gmina Brańsk – miasto
d. Streszczenie: Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku. Projekt realizowany w partnerstwie, w którym Liderem jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD a Partnerem – Uniwersytet w Białymstoku. Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZS Brańsk ukierunkowanej na podniesienie kompetencji kluczowych (matematycznych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji naukowo-technicznych i informatycznych) i wzmocnienie właściwych postaw (umiejętności uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa) u wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w ZS Brańsk oraz podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw 35 (28 kobiet, 7 mężczyzn) w ZS Brańsk poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący, m.in.

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki), języków obcych (jęz. ang., jęz. niem.), umiejętności naukowo-technicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i LO;

– zajęcia rozwijające zdolności uczniów – zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”, koło informatyczne, koło matematyczne, koło naukowe z jęz. ang., koło naukowe z jęz. niem., koło biologiczne, koło chemiczne, koło fizyczne, koło geograficzne

– zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty efektywnego uczenia się”, „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”;     

– realizację projektów edukacyjnych – Blog szkolny „Halo Szkoła”, Blog szkolny „Spacerkiem po przedwojennym Brańsku”, projekt ekologiczny „EKO-ART”;

 – wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych – Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie, Oceanarium w Gdyni, Białowieski Park Narodowy;

– rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów – zajęcia z surdopedagogiki dla uczniów z zaburzeniami słuchu, zajęcia z oligofrenopedagogiki, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, biblioterapia, arteterapia, indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

– szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej ;

– utworzenie międzyszkolnej pracowni matematycznej;

– doposażenie szkolnych pracowni dydaktycznych, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni, m.in. tablic interaktywnych, laptopów, projektorów multimedialnych, drukarek, mikroskopów, radioodbiorników, map, globusów, tablic edukacyjnych, przyrządów i preparatów do pracowni przyrodniczych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych i językowych;

– modernizacja szkolnej sieci WiFi oraz zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej;

– wykorzystanie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

 

 

4. Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia zawodowego

a. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Osi priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF

b. Termin realizacji: 02.11.2017 – 30.06.2019

c. Miejsce realizacji: Województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki, Gmina Czyżew – miasto

d. Streszczenie: Projekt ma na celu wsparcie kształcenia zawodowego uczniów i nauczycieli Technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. W ramach projektu przewidziano działania skierowane do 28 nauczycieli technikum i 237 uczniów kształcących się w nim w zawodach: technik agrobiznesu, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Wsparcie uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym technikum. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego oraz zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów nauczycieli tj.:

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze niwelujące dysproporcje edukacyjne miedzy uczniami oraz wsparcie psychologiczne dla uczniów wykazujących trudności w nauce,

– zajęcia podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów,

– poradnictwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów technikum,

– staże zawodowe dla uczniów oraz dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,

– podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z TIK oraz wykorzystywania metod eksperymentu naukowego i edukacji,

– studia podyplomowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele otrzymają kompleksowe wsparcie pozwalające prowadzenie kształcenia na konkurencyjnym poziomie, co przyczyni się do zwiększenia szans uczniów na rynku pracy i wzmocni korelację miedzy technikum a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

 

5. Tytuł projektu: „Szansa w integracji”

a. Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1584023,87 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
b. Termin realizacji: od 01.01.2017 do 30.06.2018 r.
c. Miejsce realizacji: miasto Hajnówka, województwo Podlaskie;
d. Streszczenie:  Projekt ma na celu reintegrację społeczno-zawodową 100 osób (50K,50M) oraz wsparcie środowiska 36 dzieci i młodzieży (18K,18M) z ich otoczenia, zamieszkujących w Hajnówce w województwie Podlaskim do 31.08.2018. Grupa docelowa obejmuje osoby. od 18 roku życia, gdzie min. 30 osób (15K,15M) będzie po 50 roku życia, zagrożonych ubóstwem, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej przestanki (zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2014 r.).
W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania z zakresu: pracy socjalnej oraz aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym, zdrowotnym oraz edukacyjnym oraz działania środowiskowe dla dzieci UP.
Wsparcie będzie realizowane na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, tworzonej przez UP przy pomocy pracowników socjalnych, psychologa, coacha, doradcy zawodowego, i innych specjalistów na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb UP z uwzględnieniem wszystkich dostępnych instrumentów. Rekrutacja oraz pomoc w określeniu I części ścieżki będzie realizowane przez pracowników socjalnych. Następnie UP uda się na indywidualne spotkania z psychologiem, gdzie będzie tworzona II część ścieżki. Następnie osoby, które będą potrzebowały terapii, wsparcia psychologicznego lub dokończenia edukacji będą realizowały te instrumenty a pozostali UP odbędą zajęcia z doradcą zawodowym (z III profilu w PUP)
W całym procesie realizacji ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej będą indywidualne spotkania UP z coachem, zwiększające motywację i kontrolę osiągania zamierzonych celów.
Projekt dzięki zaangażowaniu w jego realizację licznych hajnowskich instytucji i podmiotów przyczyni się do zawiązania stałej współpracy pomiędzy tymi podmiotami, co umożliwi kompleksowe wsparcie beneficjentów wykraczające poza projekt.
Ilość i formy wsparcia wynikają ze szczegółowej analizy sytuacji os. z grupy docelowej, zaś zakres i program wsparcia społeczno-zawodowego odpowiada wymogom i potrzebom UP i pracodawców. Rezultatem będzie podwyższenie kompetencji społecznych u co najmniej 56UP oraz podjęcie pracy przez 22 UP i utrzymanie jej przez minimum 3 miesiące, co będzie stanowiło trwałość projektu.

 

 

Projekty zrealizowane przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w 2017 roku:

1. Tytuł projektu: Tak dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok (http://takdlapracy.onw.org.pl/)

a. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, dotyczący aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku)
b. Termin realizacji: 01.03.2016-31.05.2017
c. Miejsce realizacji: powiat białostocki, powiat sokólski, miasto Białystok
d. Streszczenie: Projekt ma na celu zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 60 osób (24 kobiet i 36 mężczyzn) po 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów sokólskiego i białostockiego oraz w mieście Białystok. Uczestnicy projektu uczestniczą w poradnictwie zawodowym, warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztatach psychologiczno-doradczych, szkoleniach zawodowych (spawacz metodą MIG, operator obrabiarek CNC oraz pomoc kuchenna), pośrednictwie pracy oraz stażach zawodowych. W efekcie realizacji projektu przynajmniej 24 uczestników przedsięwzięcia znajdzie stałą pracę.

2. Tytuł projektu: Kierunek adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (http://studyinbialystok.pl/pl/)

a. Źródło finansowania: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)
b. Termin realizacji: 01.08.2015-31.07.2017
c. Miejsce realizacji: Białystok
d. Streszczenie: Projekt „Kierunek adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej” stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem z adaptacją i integracją obywateli państw trzecich nie należących do UE (szczególnie z Białorusi, Ukrainy i Rosji) przyjeżdzających do Białegostoku na studia.

Grupę docelową projektu stanowią cudzoziemcy studenci kształcący się na białostockich uczelniach wyższych pochodzący z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (w szczególności Białorusi, Ukrainy i Rosji).
Celem ogólnym projektu jest wsparcie procesu integracji z polskim społeczeństwem obywateli państw byłego ZSRR nie będących członkami Unii Europejskiej (państwa trzecie) przybywających do Białegostoku na studia poprzez: prowadzenie Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu i platformy informacyjnej www.studyinbialystok.pl, organizację kursów językowych i wyjazdów edukacyjnych, animowanie aktywności studentów-obcokrajowców (wolontariat w organizacjach pozarządowych oraz udział w organizacji wydarzeń kulturalnych).

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

FAMI

 
 

 

Projekty zrealizowane przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w 2016 roku:

1. Tytuł projektu: Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci. Edycja 2016

a. Źródło finansowania: Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
b. Termin realizacji: 01.07.2016 – 31.12.2016
c. Miejsce realizacji: Supraśl, Choroszcz, Zabłudów, Łapy, Michałowo, Czarna Białostocka, Wasilków, Białystok
d. Streszczenie: Projekt „Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci” miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów poprzez zorganizowanie dla 100 osób cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera, internetu i nowych technologii. Projekt adresowany był do osób pochodzących z defaworyzowanych obszarów gmin miejsko-wiejskich województwa podlaskiego: Supraśl, Choroszcz, Zabłudów, Łapy, Michałowo, Czarna Białostocka, Wasilków oraz do mieszkańców miasta Białystok.

2. Tytuł projektu: Akademia Szkolnych Animatorów

a. Źródło finansowania: Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2016 r. (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
b. Termin realizacji: 01.06 – 30.09.2016
c. Miejsce realizacji: Supraśl
d. Streszczenie: W ramach projektu zorganizowano kolonie dla 35 młodzieżowych liderów polonijnych z Białorusi. Celem przedsięwzięcia było zaktywizowanie jego uczestników i uczynienie z nich aktywnych, świadomych członków polskiej diaspory, którzy swoja postawą będą wspierać i animować środowiska polonijne na Białorusi, a tym samym przyczyniać się do rozwoju postaw obywatelskich i partycypacyjnych wśród tejże społeczności. W ramach kolonii młodzież uczestniczyła w wielu aktywnościach i warsztatach mających na celu pobudzenie wśród nich kompetencji animacyjnych i liderskich, poszerzenie wiedzy i umiejętności, a także w różnego rodzaju spotkaniach, wyjazdach edukacyjnych, grach i zabawach.

3. Tytuł projektu: Poznaj polski – Poznaj Polskę. Etap II (http://www.polskijazyk.pl/)

a. Źródło finansowania: Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016 (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
b. Termin realizacji: 01.02.2016 – 30.11.2016
c. Miejsce realizacji: Polska, Białoruś, Ukraina, Rosja
d. Streszczenie: Istotą projektu była rozbudowa powstałej w 2015 r. bezpłatnej platformy e-learningowej do nauki języka polskiego www.polskijazyk.pl. Platforma kierowana jest do rosyjskojęzycznych odbiorców z Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. W ramach projektu: wprowadzono dodatkowe ćwiczenia do już istniejących lekcji z poziomów A1-B1, opracowano lekcje umożliwiające opanowanie j. polskiego na poziomie B2, udostępniono ukraińskojęzyczną wersję kursu, a platforma została dostosowana do obsługi za pomocą urządzeń mobilnych.
Realizacja projektu umożliwiła: wzrost znajomości j. polskiego oraz wiedzy o współczesnej Polsce na Ukrainie, Białorusi i w Rosji, a przez to zmniejszenie znaczenia bariery językowych przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu studiów w Polsce przez osoby ze wschodniej Europy.

4. Tytuł projektu: Aktywne Rady Społeczne II

a. Źródło finansowania: Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (Fundacja Solidarności Międzynarodowej)
b. Termin realizacji: 01.02.2016-30.11.2016
c. Miejsce realizacji: Ukraina – obwody: czerkaski, kijowski, kirowohradzki, połtawski, winnicki; Polska – miasta: Warszawa, Białystok, Suwałki, Mława
d. Streszczenie: Celem projektu było wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych w obwodach czerkaskim, kijowskim, kirowohradzkim, połtawskim oraz winnickim do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie poprzez wzmocnienie usankcjonowanych prawem mechanizmów wsparcia partycypacji publicznej, jakimi są rady społeczne.
W ramach projektu:
– zorganizowano 6-dniową wizytę studyjną w Polsce 12 przedstawicieli administracji samorządowej i Rad Społecznych z obwodu czerkaskiego z miejscowości Kaniw, Smiła, Umań, Czigirin
– powołano 4-osobową Grupę Doradczą
– opracowano Poradnik Modelowej Rady Społecznej (publikacja do pobrania)
– przeprowadzono I Forum Rad Społecznych
– wsparciem merytorycznym objęto 4 Rady Społeczne z obwodu czerkaskiego z miast Kaniw, Smiła, Umań, Czigiriń
– w obwodach kijowskim, kirowohradzkim, połtawskim oraz winnickim powołano 4 nowe Rady Społeczne
– przeprowadzono 6-dniową wizytę studyjną w Polsce 12 przedstawicieli administracji samorządowej i grup inicjatywnych z obwodów kijowskiego, kirowohradzkiego, połtawskiego oraz winnickiego

5. Tytuł projektu: Krok do kariery – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych nie będących obywatelami UE w wejściu na rynek pracy (http://studyinbialystok.pl/pl/)

a. Źródło finansowania: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)
b. Termin realizacji: 01.10.2015-30.09.2016
c. Miejsce realizacji: Białystok
d. Streszczenie: Projekt „Krok do kariery – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych nie będących obywatelami UE w wejściu na rynek pracy” stanowił odpowiedź na zdiagnozowany problem braku bądź niewystarczającego poziomu wsparcia osób z grupy docelowej w procesie wchodzenia na polski rynek pracy. Grupę docelową projektu stanowili cudzoziemscy studenci kształcący się na białostockich uczelniach wyższych pochodzący z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (w szczególności Białorusi, Ukrainy i Rosji).
Celem projektu było wsparcie 60 studentów białostockich uczelni wyższych nie będących obywatelami Unii Europejskiej – pochodzących głównie z Białorusi, Ukrainy i Rosji – w procesie wchodzenia na rynek pracy poprzez: doradztwo zawodowe, szkolenia wzmacniające w uczestnikach kompetencje miękkie oraz wydanie publikacji „Studia i praca w Polsce. Przewodnik dla zagranicznych studentów i absolwentów polskich uczelni” (publikacja do pobrania).

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

FAMI

 

 

6. Tytuł projektu: Study Tours to Poland

a. Źródło finansowania: Program „RITA/STP – Wizyty Studyjne w Polsce” (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności)
b. Termin realizacji: od 2012 do 2016
c. Miejsce realizacji: Białystok, Warszawa
d. Streszczenie: Study Tours to Poland to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej (samorządowców, urzędników państwowych, przedstawicieli instytucji publicznych itp.). Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. Fundacja OKNO NA WSCHÓD od 2012 r. pełni rolę operatora wizyt w województwie podlaskim.