Projekt „Szansa w integracji” realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. i obejmuje następujące etapy:

1. Promocja i rekrutacja (I tura: 1-22.02.2017 r., II tura: 1-15.06.2017 r.)
2. Integracja społeczna, w tym m.in. :
– indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne
– wsparcie coachingowe
3. Integracja zawodowa, w tym m.in:
– indywidualne wsparcie doradcze
– szkolenia zawodowe
4. Pośrednictwo pracy
5. Staże zawodowe ze stypendium stażowym.

Projekt przewiduje również udzielenie wsparcia dla dzieci zrekrutowanych uczestników – zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych oraz wakacyjny obóz.
Uczestnikami/czkami mogą zostać mieszkańcy/nki Hajnówki (100 osób) powyżej 18 r.ż., korzystający/e lub kwalifikujący/e się do korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, wybrani/e przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z Regulaminem rekrutacji.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej Fundacji w zakładce projektu „Szansa w integracji” (poniżej) oraz u pracowników socjalnych MOPS w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24 od 01.02.2017.
Składanie Formularzy rekrutacyjnych w I turze: 09-22.02.2017
Dodatkowe świadczenia przysługujące Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

– Catering (przy zajęciach trwających dłużej niż 6 godzin) oraz przerwa kawowa (przy zajęciach trwających dłużej niż 4 godziny)
– Materiały szkoleniowe, portfolio
– Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
– Zwrot kosztów dojazdów na staże, odzieży ochronnej, szkoleń bhp
– Objęcie ubezpieczeniem NNW
– Stypendium szkoleniowe
– Stypendium stażowe.

Projekt pt. „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0036/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1584023,87 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Załączniki:

1. Formularz rekrutacyjny II tura

2. Regulamin rekrutacji Szansa w integracji z podpisem

3. deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Karta oceny motywacji i potrzeb2

5. Kwestionariusz osobowy

ZAPRASZAMY!

Kierownik projektu: Agnieszka Siewko
e-mail: agnieszka.siewko@onw.org.pl,
tel./fax: 85 661 09 33, tel. kom. 602 50 49 49