Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza osoby bez zatrudnienia do udziału w szkoleniach zawodowych:
– spawacz metodą MAG
– pomoc kuchenna
– magazynier z obsługą wózków widłowych z wymiana butli
– sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
– kierowca samochodów ciężarowych kat C/C+E

ZAPRASZAMY

Osoby bez zatrudnienia, które ukończyły 30 lat i zamieszkują w Białymstoku lub powiecie białostockim lub powiecie sokólskim oraz dodatkowo spełniają jedno z poniższych kryteriów:

a. osoba powyżej 50 roku życia
b. osoba długotrwale bezrobotna
c. osoba o niskich kwalifikacjach

 

OFERUJEMY:
a. poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne
b. aktywizacja zawodowa
– indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze
– warsztaty z technik poszukiwania pracy
e. szkolenia zawodowe
– spawacz metodą MAG (kod zawodu 7212)
– pomoc kuchenna (kod zawodu 9412)
– magazynier (kod zawodu 4321) z obsługą wózków widłowych z wymiana butli (kod zawodu 8344)
– sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (kod zawodu 5223)
– kierowca samochodów ciężarowych kat C/C+E (kod zawodu 8332)
f. pośrednictwo pracy
g. staże zawodowe

 

Dodatkowe świadczenia przysługujące Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:
– Catering (przy zajęciach trwających dłużej niż 6 godzin)
– Materiały szkoleniowe
– Dofinansowanie zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia (na podstawie biletów komunikacji
publicznej lub ewentualnie na podstawie „kilometrówki”)
– Objęcie ubezpieczeniem NNW
– Stypendium szkoleniowe
– Stypendium stażowe.

 
W skład 80-osobowej grupy Uczestników/Uczestniczek wejdzie 35 kobiet i 45 mężczyzn wybranych przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym.

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspierania mobilności zasobów pracy nr RPO.02.01.00-20-0150/16.

Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie  z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „ALFA” w okresie od 01.05.2017 do 30.09.2018r.

Załączniki:
1. Regulamin Rekrutacji i wyboru Uczestników i Uczestniczek
2. Formularz rekrutacyjny_wersja PDF
3. Formularz Rekrutacyjny_wersja WORD

ZAPRASZAMY!
Koordynator projektu: Krystyna Krysiewicz
mail: krystyna.krysiewicz@onw.org.pl
tel. 85 661 09 33